Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów

Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 20-24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8460674 , fax. 074 8460674
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
  Al. Wyzwolenia 20-24 20-24
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8460674, fax. 074 8460674
  REGON: 89071800100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: wykonanie m. in następujących robót drogowych na zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku - od km 0+960 do km 2+400 - gm. Mieroszów [Intensywne opady deszczu maj, czerwiec 2013 r.]: 1.odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim, 2.roboty rozbiórkowe, w tym frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 4 cm, 3.rozebranie chodników z kostki brukowej, betonowej wraz z oczyszczeniem i powtórnym przygotowaniem do wbudowania, 4.rozebranie chodników z płyt betonowych, mas bitumicznych i trylinki wraz ich wywiezieniem poza teren budowy, 5.mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem gruntu i jego zagospodarowaniem, 6.ułożenie przepustów rurowych om średnicy 60 cm pod koroną drogi wraz wykonaniem ścianek czołowych, 7.korytowanie mechaniczne dla całej szerokości chodników, zatok autobusowych i miejsc postojowych wraz z wykonaniem nowej podbudowy, 8.wykonanie nowych warstw bitumicznych jezdni (wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej), 9.wykonanie nowych nawierzchni chodników, zjazdów, miejsc postojowych i zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (materiał częściowo z odzysku i częściowo nowy) i kostki kamiennej, 10.regulacja pionowa studzienek i zaworów infrastruktury podziemnej, 11.wymiana barieroporęczy na obiekcie mostowym i ustawienie barier ochronnych, 12.wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach