Przetargi.pl
Remont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 - 0+385, odcinek II 0+523 - 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.). [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]

Urząd Miejski w Kowarach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. 1-go Maja 1a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 718-24-16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1-go Maja 1a 1a
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 075 718-24-16
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 - 0+385, odcinek II 0+523 - 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.). [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+000 - 0+385, odcinek II 0+523 - 1+062,50 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)uRemont ulicy Głównej w Kowarach w km odcinek I 0+00ne opady deszczu czerwiec 2013 r.]zerwiec 2013 r.] 1. Zamówienie obejmuje: a) Roboty przygotowawcze, b) Roboty rozbiórkowe, c) Roboty ziemne, d) Wykonanie odwodnienia korpusu drogi, e) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości 20 cm po zagęszczeniu, f) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, g) Ułożenia krawężników 100*22*15 na ławie betonowej wraz z oporem, h) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 o grubości 7 cm, i) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 o grubości 5 cm, j) Czyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm oraz wyprofilowaniem skarp, k) Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi prefabrykowanymi na podsypce cementowo- piaskowej, l) Wykonanie regulacji studni kanalizacyjnej, m) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi zatwierdzony projekt tymczasowy organizacji ruchu na czas robót uwzględniający ewentualne objazdy z wykonaniem oznakowania. n) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich rozpoczęciu wszystkich właścicieli sieci zlokalizowanych na odcinku objętym przedmiotem zamówienia, mieszkańców oraz firmy. o) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, p) Wykonanie operatu kolaudacyjnego, q) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonanie prac na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, r) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne harmonogramu rzeczowo- finansowego 2. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: a) projekt budowlany, b) przedmiar robót, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 12.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kowary.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach