Przetargi.pl
Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont targowiska miejskiego i chodników - etap obejmujący ulice Głogowską i Plac Wolności

Urząd Miejski w Przemkowie ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, plac Wolności 25
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 831 92 10
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Przemkowie
  plac Wolności 25 25
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
  tel. 076 831 92 10
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja centrum Przemkowa poprzez remont targowiska miejskiego i chodników - etap obejmujący ulice Głogowską i Plac Wolności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót do wykonania: 1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych:Zakres prac obejmuje remont części chodników poprzez wymianę krawężników i nawierzchni z płytek na kostkę brukową wzdłuż ulicy Głogowskiej nr od 1 do 12 i od 41 do 47, Plac Wolności od nr 2 do 11, nr 12 (do apteki), od nr 17 do nr 20 oraz chodnik przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie. 1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to: roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy chodnika, spadków chodnika, urządzeń obcych (studzienki , zawory itp.) występujących w chodniku, regulacja pionowa studzienek telefonicznych, włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów wodociągowych, uzupełnienie uszkodzonej w trakcie prac nawierzchni asfaltowej przy krawężnikach na szerokości do 15 cm. Uwaga: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ. 2. Charakterystyka przedmiotu inwestycji 2.1. Informacje o terenie budowy. Teren budowy obejmują chodniki w przeważającej części przy jezdni. W otoczeniu terenu budowy zlokalizowane są sklepy i posesje prywatne. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Projekt organizacji ruch opracuje wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. Nie dopuszcza się zamknięcia obydwóch ciągów pieszych (po obu stronach ulicy), także wjazdy na posesje prywatne nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 6 godzin. Do powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim. 2.2 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 1) organizacji robót budowlanych, 2) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 3) ochrony środowiska, 4) warunków bezpieczeństwa pracy, 5) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6) zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 7) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników. UWAGA: 1) Załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. 2) Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie. 3) Wykonawca udzieli minimum 36-miesięczną gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia, 4) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie wszystkich robót tymczasowych, organizacyjnych, zabezpieczających, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wizja w terenie i własny obmiar robót winny stanowić jeden z elementów na podstawie którego należy przedstawić koszt realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiary stanowią materiał pomocniczy i nie mogą być wyłączną i jedyna podstawą do przygotowania oferty. Od Wykonawców oczekuje się starannego i rzetelnego zapoznania się z całością dokumentacji przetargowej, a także dokonania wizji lokalnej w terenie oraz pozyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być istotne dla przygotowania oferty. W trakcie wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania. Miejsce realizacji: Przemków, ul. Głogowska i ul. Plac Wolności. 3 Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Koordynatora kontraktu. 2. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót do organu nadzoru budowlanego bądź do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. 3. Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w STWiOR. 4. Użyte w STWiOR nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno - użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. W przypadku zastosowania materiałów innych niż przewidzianych w projekcie na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że materiały te są równoważne w zakresie jakościowym. Dokumenty zapewniające o równoważności materiałów muszą być dołączone do dokumentacji kolaudacyjnej i zatwierdzone przez Koordynatora kontraktu przed zastosowaniem 5. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania Zamawiającemu wykazu materiałów i wyrobów budowlanych przewidzianych do wbudowania, celem zatwierdzenia tego wykazu przez Zamawiającego. 6. Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza: a) protokoły z badania materiałów i urządzeń, b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania. 7. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom PN - EN lub równoważnym oraz o innych parametrach niż STWiOR. 8. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Koordynatora kontraktu. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z terenu budowy dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest dostarczyć/okazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10. Podczas realizacji robót należy przestrzegać zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21). 11. W ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia na potrzeby związane z realizacją zamówienia zasilanie na czas budowy np. w energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków. 12. Wszelkie koszty związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych w tym także m.in. koszty wyłączeń sieci energii elektrycznej, koszty nadzorów prowadzonych przez uprawnionych pracowników właścicieli sieci wykonawca winien ująć w cenie ofertowej. Rozliczenie się z ww. zakresie z właścicielami sieci leży po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający informuje, że dla prawidłowego monitorowania przebiegu robót w zadaniu Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ciągłego zestawienia ilości i wartości robót wg pozycji wynikających z kosztorysu ofertowego. 14. Zamawiający informuje, iż uzgodniony w umowie termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza pełne jego wykonanie. 15. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zadanie prowadzone będzie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: historyczny układ urbanistyczny Przemkowa wraz z osiedlem robotniczym, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/2680/363, decyzja z dnia 11.05.1982 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4.800,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące osiemset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach