Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258 oraz posadowienie ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor na odcinku od km 2 +024 do km 2+114

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza przetarg

 • Adres: 59-241 Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofer`a 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8582816 , fax. (076) 858 28 12
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Legnickie Pole
  ul. Kiliana Ignaza Dientzenhofer`a 1 1
  59-241 Legnickie Pole, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8582816, fax. (076) 858 28 12
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.legnickiepole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica - Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258 oraz posadowienie ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor na odcinku od km 2 +024 do km 2+114
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258 (wg kilometrażu lokalnego km 0+000,00 - km 0+952,00) oraz posadowieniu ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114 (wg kilometrażu lokalnego km 0+718,00 do km 0+808,00). Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części: CZĘŚĆ I - przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor, obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole, na odcinku od km 1+306 do km 2+258 (dalej: CZĘŚĆ I - PRZEBUDOWA DROGI) obejmuje swym zakresem : 1) zmianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem do 7,0m, na długości 952km o następujących parametrach: a) droga powiatowa zbiorcza klasy Z b) szerokość projektowanej korony drogi 9.0m - 11.0m c) jezdnia o szerokości 7.0 m d) szerokość pasa ruchu 3.5 m e) prędkość projektowana Vp=50 km/h f) kategoria obciążenia ruchem KR4 g) pobocza utwardzone o szerokości1.00 m - około 1600 m; 2) profilowanie skarp, odmulenia i oczyszczenia rowów przydrożnych wraz z umocnieniem - na długości około 2 384 m, 3) remont istniejących przepustów pod zjazdami - montaż rur przepustowych dwuściennych z PE-HD fi600 o gładkiej ściance wewnętrznej oraz zewnętrznej, wykonanej w formie karbów tworzących spiralny zwój - 305 m, 4) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 1,50m, o powierzchni 244m2, 5) budowę ciągu pieszo - jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,50m (1,50m + 2,00m), o powierzchni 3330m2, 6) budowę 2 (dwóch) zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego C30/37 o łącznej powierzchni 225m2, 7) budowę lub przebudowy 12 (dwunastu) zjazdów o nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 1035 m2, 8) budowę kanalizacji deszczowej: rury PVC-U lite min. SN8 fi200 - 94,2m, studnie betonowe fi1200 - 2 sztuki, wpusty uliczne betonowe DN500 - 2 sztuki, umocniony wylot do rowu DN200 - 1szt., 9) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. CZĘŚĆ II - posadowienie ekranów akustycznych przy drodze powiatowej nr 2176D relacji Legnica-Jawor na odcinku od km 2+024 do km 2+114 (dalej: CZEŚĆ II - EKRANY AKUSTYCZNE) - obejmuje swym zakresem montaż ekranów akustycznych o łącznej długości 90,0m, na które składają się: 1) słupy stalowe o L= 5,4 m - 6,0 m, zakotwione w żelbetowych (beton C25/30) palach o średnicy 50mm i długości 5,50m - 26sztuk, 2) podwaliny żelbetowe prefabrykowane (beton C30/37) - 25 sztuk, 3) wypełnienie ekranów płytami z tworzywa sztucznego (szkło akrylowe) o gr. 15mm - 75sztuk. Szczegółowy zakres rzeczowy robót dla obu CZĘŚCI przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej wymienionej w dziale 3.2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Zamawiający żąda wniesienia wadium dla każdej CZĘŚCI odrębnie, w następujących kwotach: 1) dla CZĘŚCI I - PRZEBUDOWA DROGI - w kwocie 105 000,00zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych), 2) dla CZĘŚCI II - EKRANY AKUSTYCZNE - w kwocie 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczym w Legnickim Polu nr: 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji jakości i rękojmi za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legnickiepole.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach