Przetargi.pl
Budowa drogi 2KDL wraz z infrastrukturą na odcinku od działki nr 164 AM-4 obręb Złotniki do ul Złotnickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15A
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3607356 , fax. 071 360 73 31
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich
  ul. Januszowicka 15A 15A
  53-135 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3607356, fax. 071 360 73 31
  REGON: 93104008800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi 2KDL wraz z infrastrukturą na odcinku od działki nr 164 AM-4 obręb Złotniki do ul Złotnickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi 2KDL wraz z infrastrukturą na odcinku od działki nr 164 AM-4 obręb Złotniki do ul Złotnickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania: 1.1. Zadanie 1 - Budowa odcinka drogi 2KDL długości ok. 235 m w tym: 1.1.1. Jezdnia o szerokości 6,0m, na odcinku od Strażnicy do ul. Złotnickiej, 1.1.2. Jednostronny chodnik o szerokości 2,0m, po stronie północnej, 1.1.3. 3 zjazdy (2 publiczne na działkę nr 164, 1 prywatny na działkę nr 99/3), 1.1.4. infrastruktura w w/w pasie drogowym (odwodnienie wraz z zarurowaniem rowu, oświetlenie, MKT), 1.1.5. założenie trawnika: po stronie południowej - w miejscu przeznaczonym na chodnik i żywopłot, po stronie północnej, pomiędzy chodnikiem a sąsiadującymi z pasem drogowym działkami. 1.2. Zadanie 2 - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym: 1.2.1. Budowa sieci wodociągowej długości ok. 235m, 1.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej długości ok. 235m. 1.3. Zadanie 3 - Pielęgnacja zieleni wykonanej w Zadaniu 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Zadanie 1: do 09.12.2016 r. Zadanie 2: do 09.12.2016 r. Zadanie 3: Pielęgnacja trawnika: 12 miesięcy od zakończenia robót wykonanych w ramach Zadania 1. Niniejsze zamówienie jest współfinasowane przez Dewelopera. Szczegółowe finasowanie określa SIWZ i załączniki do SIWZ wzory umów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przedłużenie okresu gwarancyjnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach