Przetargi.pl
Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka ogłasza przetarg

 • Adres: 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Międzyleśna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8110504 , fax. 74 8113958
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka
  ul. Międzyleśna 3 3
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8110504, fax. 74 8113958
  REGON: 93102389400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w 2016 r. Szczegółowe informacje przedstawione są w Załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia: W każdym miejscu SIWZ, w którym użyto znaku towarowego, nazwy lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna produkt o cechach (parametrach) zgodnych lub lepszych niż produkt określony w SIWZ (wg parametrów katalogowych). Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi wykazać, że spełniają one warunki określone w SIWZ. W celu wykazania Wykonawca jest zobligowany podać nazwę produktów równoważnych, a także przeprowadzić dowód równoważności poprzez opis porównawczy parametrów produktów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w SIWZ z parametrami produktów oferowanych jako równoważne. Wykonawca w celu udowodnienia, że oferuje rozwiązania równoważne ma również obowiązek wykazać w jaki sposób oferowany model licencyjny jest równoważny z modelem licencyjnym wyspecyfikowanym przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym, użytkowym, eksploatowanym u Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej niżej dla poszczególnych części zamówienia: dla części I w wysokości 3700,00 zł dla części II w wysokości 250,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGK nr rachunku: 39 1130 1033 0018 8179 1990 0002 z dopiskiem: 1) dla części I: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku. -część I 2) dla części II: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w 2016 roku. -część II Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 106 kasa Nadleśnictwa). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN DOSTAWY
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bystrzyca.wroclaw.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach