Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach

Powiat Polkowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. św. Sebastiana 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 15 00 , fax. 76 746 15 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Polkowicki
  ul. św. Sebastiana 1 1
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 15 00, fax. 76 746 15 01
  REGON: 39064723900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatpolkowicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Polkowicach: 1) Notebook w ilości 2 szt., 2) Wielofunkcyjne urządzenie laserowe w ilości 1 szt., 3) Zestawy komputerowe stanowiące całość w ilości 2 kpl., 4) Zestaw komputerowy stanowiący całość w ilości 1 kpl, 5) Zewnętrzny dysk twardy w ilości 2 szt., 6) Wewnętrzny dysk twardy w ilości 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. św. Sebastiana nr 1 w Polkowicach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatpolkowicki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach