Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.; znak postępowania: WM/SZP/PN/32/2016/S

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja 53-55
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3235700 , fax. 71 3235750
 • Data zamieszczenia: 2016-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja 53-55 53-55
  50-343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3235700, fax. 71 3235750
  REGON: 02061050400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych dla potrzeb spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.; znak postępowania: WM/SZP/PN/32/2016/S
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu komputerowego dla potrzeb spółki Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: 1) Komputery przenośne notebook - 11 szt., w tym 7 szt. typu A oraz 4 szt. typu B, 2) Monitory komputerowe - 2 szt., w tym 1 szt. typu A oraz 1 szt. typu B, 3) Licencje oprogramowania pakietu biurowego - 11 szt. Komputery przenośne oraz monitory komputerowe będą dalej zwane Sprzętem. Licencje oprogramowania pakietu biurowego będą dalej zwane Oprogramowaniem. 3. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 30213100-6 Komputer przenośny, 30231300-0 Monitory ekranowe, 48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów. 4. Szczegółowe wymagania techniczne opisane zostały w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Zobowiązania stron określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące i 00/100 złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP nr 29 1020 5226 0000 6902 0532 4803 - podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty znak postępowania WM/SZP/PN/32/2016/S. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Wykonawca do oferty załącza potwierdzenie polecenia przelewu. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, jego dowód wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby jego kopię opatrzoną klauzulą za zgodność z oryginałem i poświadczoną za zgodność z oryginałem Wykonawca dołączył do oferty. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zapłacić Zamawiającemu kwotę gwarancji w przypadkach określonych ustawą Pzp, tj. gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 4) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający dokonuje zwrotu, a także zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na Sprzęt
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wm.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach