Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego, drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska 48
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3432855 , fax. 071 3432855
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  ul. Szewska 48 48
  50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3432855, fax. 071 3432855
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu multimedialnego, fotograficznego, drukarek i kserokopiarek dla Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, sprzęt multimedialny, fotograficzny, drukarki i kserokopiarki - szczegółowy opis: zał. nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach