Przetargi.pl
Wybór Wykonawcy prac: Zaprojektowanie i budowa zadaszenia trybun B, C, D stadionu miejskiego w Legnicy w formule zaprojektuj i wybuduj - w ramach zadania inwestycyjnego -Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7212100 , fax. 076 7212115
 • Data zamieszczenia: 2016-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8 8
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7212100, fax. 076 7212115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór Wykonawcy prac: Zaprojektowanie i budowa zadaszenia trybun B, C, D stadionu miejskiego w Legnicy w formule zaprojektuj i wybuduj - w ramach zadania inwestycyjnego -Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i budowa zadaszenia trybun B, C, D stadionu miejskiego w Legnicy w ramach zadania inwestycyjnego Rozbudowa Stadionu Sportowego im. Orła Białego w formule zaprojektuj i wybuduj. Stadion położony jest w parku miejskim wpisanym do rejestru zabytków - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1712 z dnia 30.03.2010r. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 1. Zaprojektowanie zadaszenia trybun B, C, D tj.: 1) wykonanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem do prac projektowych istniejących projektów zadaszenia trybun z 2004 i 2006 roku, wykonanych przez Spółkę Biur Projektowych ARCHIPROJEKT-ROBIPROJEKT S.C. z siedzibą w Gliwicach, ul. Plebańska 4/3, na podstawie których zostało wykonane zadaszenie trybuny A oraz fundamenty pod słupy zadaszenia trybun B, C, D, przy uwzględnieniu zapisów § 1 ust. 4 pkt 4) projektu umowy; 2) uzgodnienie rozwiązań projektowych z Projektantami Spółki jw. w związku z prawami autorskimi projektantów do projektu zadaszenia; 3)Przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiającym i Użytkownikiem - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Legnicy, koncepcji projektowej, która będzie stanowiła podstawę do wykonania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania - 2 egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD - w terminie dwóch miesięcy od daty zawarcia umowy, 4)Uzyskanie wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń, w tym między innymi: a) uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem zabytków, Delegatura w Legnicy, b) pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót, c) decyzji pozwolenia na budowę do dnia 30.01.2017r. 5) Opracowanie dokumentacji projektowej wg uzgodnionej koncepcji projektowej - do 20.12.2016r. a) projekt budowlany - 5 egz. b) projekty wykonawcze - 4 egz; c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 3 egz. d) dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej na nośniku CD - 2 egz. 2. Pełnienie nadzoru autorskiego. 3. Zakres robót budowlanych związanych z zadaszeniem trybun: B (zachodnia), C (południowa), D (północna), o łącznej powierzchni zabudowy około 3.400m2, obejmuje wykonanie między innymi: a) wykonanie zadaszenia trybun na wzór zadaszenia trybuny A i robót związanych w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego i Użytkownika dokumentację projektową, oraz 4. Wykonawca zaprojektuje i wykona ponadto następujący zakres robót: 1) wykonanie osłon tylnich trybun chroniących przed zacinaniem deszczu, np. wiatroprzepuszczalne bannery, do wykorzystania na reklamę wizualną, dodatkowo zabezpieczenie trybuny dla kibiców gości tj. trybuny D, przed przekazywaniem lub wciąganiem na trybunę przedmiotów zabronionych od strony parkingu dla autokarów i samochodów gości; 2) demontaże znajdujących się na trybunach słupów oświetleniowych stalowych, trybuna B - 6 szt , trybuna C - 4 szt, trybuna D - 4 szt, oraz głośników i opraw oświetleniowych, po dwa głośniki dwie oprawy oświetleniowe na każdym; 3) montaż nowych głośników na konstrukcji zadaszenia trybun, o parametrach nie gorszych niż istniejące, przełożenie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, uruchomienie; 4) wykonanie oświetlenia ledowego na konstrukcji zadaszenia, przełożenie instalacji elektrycznych i niskoprądowych, uruchomienie; 5) wykonanie rur spustowych z dachów trybun, włączenie do kanalizacji deszczowej; 6) demontaż tablicy wyników znajdującej się na trybunie C i jej ponowny montaż na trybunie D lub w innym uzgodnionym miejscu na osobnej konstrukcji, doprowadzenie instalacji zasilającej i sterowniczej, uruchomienie; 7) dostawa, montaż i uruchomienie nowej tablicy LED o powierzchni min. 24m2 czynnego ekranu, mocowanej do konstrukcji zadaszenia trybuny C lub na osobnej konstrukcji w innym uzgodnionym miejscu, 8) wymiana nawierzchni przeciwwodnej trybun B, C - poziom górny, łącznie około 1350 m2 z wymianą obróbek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi z górnego poziomu trybun; 9) naprawa nawierzchni trybuny D - około 540 m2. 5. Zamawiający informuje, że roboty będą wykonywane na czynnym obiekcie sportowym, na płycie boiska -będą odbywały się treningi i mecze ligowe. 6. Poszczególne trybuny, tj. widownia i pomieszczenia pod trybunami, będą wyłączone z użytkowania na czas prowadzenia na nich robót budowlanych - w terminach określonych w pkt. 10 niniejszej instrukcji. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ww. ustawy Pzp - poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp.- czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50.000,- PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji - ilość dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bip.legnica.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach