Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej 1219D w miejscowości Szklary Górne, powiat lubiński, na odcinku o długości 1,250 km

Powiat Lubiński ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Jana Kilińskiego 12b
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 746 71 13 , fax. 76 746 71 13
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Lubiński
  ul. Jana Kilińskiego 12b 12b
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 76 746 71 13, fax. 76 746 71 13
  REGON: 39064722200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat-lubin.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi powiatowej 1219D w miejscowości Szklary Górne, powiat lubiński, na odcinku o długości 1,250 km
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) Opracowanie projektu budowlanego, na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500, z naniesionymi granicami pasa drogowego oraz z wyszczególnieniem działek, na których prowadzone będą roboty budowlane wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych dla opracowania projektów wykonawczych, wykonanych na zaktualizowanych mapach sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:500, w oparciu o zakres projektu budowalnego dla: a) przebudowy jezdni wraz z poszerzeniami. b) remontu, budowy lub przebudowy urządzeń odwadniających drogę, c) kompleksowego odwodnienia drogi, d) budowy chodników z wjazdami do posesji oraz zjazdów na drogi boczne, e) budowy zatok autobusowych oraz peronów dla przystanków autobusowych wyznaczonych na jezdni, f) budowy, przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją zadania, wraz z uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnienia przyjętych rozwiązań z właścicielami urządzeń. 2) Projekt oraz dokumentację kosztorysową należy opracować z podziałem na dwa etapy realizacyjne obejmujące: a) etap I - odcinek o długości 700 m, w miejscowości Szklary Górne od skrzyżowania z drogą powiatową 1138D w kierunku miejscowości Szklary Dolne, b) etap II - odcinek o długości 550 m, w miejscowości Szklary Górne od miejsca zakończenia etapu I do granicy administracyjnej miejscowości Szklary Górne w kierunku miejscowości Szklary Dolne. Wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe powinny uwzględniać etapowanie w wykonywanym zadaniu. Pozostały zakres zamówienia oraz wymagania określono w projekcie/wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 140 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat-lubin.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach