Przetargi.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej, pionów co w łazienkach, przebudowy instalacji wentylacyjnej wraz z przebudową łazienek oraz przebudowy drenażu w piwnicach DS. Dwudziestolatka przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej, pionów co w łazienkach, przebudowy instalacji wentylacyjnej wraz z przebudową łazienek oraz przebudowy drenażu w piwnicach DS. Dwudziestolatka przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej, pionów co w łazienkach, przebudowy instalacji wentylacyjnej wraz z przebudową łazienek oraz przebudowy drenażu w piwnicach DS. Dwudziestolatka przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu. 1.1 Do zadań Wykonawcy przygotowującego niniejszą dokumentację projektową należy: 1 Uszczegółowienie wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego przedsięwzięcia. 2. Uściślenie inwentaryzacji budowlanej obiektu w niezbędnym do projektowania zakresie. 3. Wykonanie opinii kominiarskiej 4. Wykonanie koncepcji dotyczącej przebudowy wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną i uzgodnienie jej z Zamawiającym 5. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: a) Projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnień b) Projekt wykonawczy we wszystkich branżach, c) Przedmiar robót dla całości robót, w którym kod pozycji określony zostanie zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót, d) Kosztorys inwestorski dla całości robót, e) Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów dotyczący tylko robót remontowych, f) Dodatkowy (wydzielony z całości robót) zestaw przedmiarów i kosztorysów dotyczący tylko robót związanych z przebudową i rozbudową, g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, h) Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, i) Zbiorcze zestawienie kosztów: - robót remontowych, - robót związanych z przebudową. 6.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 7.Przedstawienie (prezentacja) przedstawicielom Zamawiającego, przed terminem złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę w Urzędzie Miasta Wrocławia, ostatecznej wersji projektu budowlanego celem akceptacji. 8.Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców. 9.Nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego - 10 pobytów na budowie do końca robót budowlanych wykonywanych na podstawie powyższej dokumentacji. 10.Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt budowlany z Użytkownikami obiektu, z rzeczoznawcami do spraw ppoż., bhp i sanepidu i uzyskać ich pisemną akceptację w formie protokołu dołączonego do projektu budowlanego. 1.2 Szczegółowy zakres wykonania zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (z planem sytuacyjnym i rzutami kondygnacji). 1.3 Warunki i zasady realizacji umowy zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ: Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, gwarancja musi być gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, wykonalną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; - kwotę gwarancji; - termin ważności gwarancji w formule: od dnia .- do dnia - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp; 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław NR KONTA 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100 z dopiskiem: wadium na postępowanie nr BZP.2421.43.2016.EH: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej, pionów co w łazienkach, przebudowy instalacji wentylacyjnej wraz z przebudową łazienek oraz przebudowy drenażu w piwnicach DS. Dwudziestolatka przy ul. Piastowskiej 1 we Wrocławiu. 5. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. nr 108, I piętro, okienko nr 1) do upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realicacji usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach