Przetargi.pl
NAZWA ZADANIA: WYKONANIE PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDOWLI NA TERENIE JW.2286 OPOLE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 65 68 40 , fax. 261 65 68 02
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 65 68 40, fax. 261 65 68 02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAZWA ZADANIA: WYKONANIE PIĘCIOLETNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ BUDOWLI NA TERENIE JW.2286 OPOLE Postępowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletniej kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; w tym sprawdzenie wykonania kontroli i badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo budowlane).Kontrolą należy objąć budowlę z infrastrukturą nadziemną i podziemną na terenie JW. 2286 Opole. 1. Kontrolę należy przeprowadzić uwzględniając uwarunkowania wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 2. W trakcie kontroli należy ocenić wszystkie elementy budynku zwracając szczególną uwagę na te, które mają wpływ na bezpieczne użytkowanie. 3. Termin realizacji zamówienia: min. 45 - max. 65 dni od daty podpisania umowy. 4. Kontrola powinna być dokonywana przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, przynależące do właściwej izby samorządu zawodowego. Wymaga się wykonania przedmiotu zamówienia przez pracowników wykonawcy posiadających stosowne uprawnienia budowlane minimum 3 lata. 5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli minimum Poufne ze względu na potrzebę wytwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych przez cały okres trwania umowy. 6. Ze względu na dostęp do informacji tajnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia o klauzuli minimum Tajne potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach. 7.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał zadanie samodzielnie i jest przedsiębiorstwem jednoosobowym, posiadanie świadectw o których mowa w pkt 5 i 6 nie jest wymagane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 716300003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 65 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 948,00 zł, do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, wyłącznie przez Wykonawców biorących udział w II etapie postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach