Przetargi.pl
Remonty obiektów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, ul. Mińska 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 356 39 19 , fax. 71 357 90 97
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
  ul. Mińska 60 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 356 39 19, fax. 71 357 90 97
  REGON: 01034470800664
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty obiektów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielono na pięć odrębnych przedmiotów zamówienia: Przedmiot 1 - Remont dachu i klatki schodowej budynku mieszkalnego w miejscowości Stare Rochowice 14, gm. Bolków, powiat jaworski, posadowionego na działce nr 108, obręb Stare Rochowice Przedmiot 2 - Remont pomieszczeń gospodarczych w budynku mieszkalnym w miejscowości Kątki 6B, posadowionym na działce nr 136/16 obręb Kątki, gmina Marcinowice, powiat świdnicki oraz rozbiórka przybudówki gospodarczej do tego budynku Przedmiot 3 - Remont części dachu budynku mieszkalnego nad lokalem nr 3 w miejscowości Witanowice 21, posadowionego na działce nr 46/9, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki Przedmiot 4 - Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 z budową instalacji C.O. (pustostan o powierzchni 87,97 m2) w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Lubin przy ul. Małomickiej 17c (działka nr 286/6) oraz remont pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu (komórki lokatorskiej) posadowionej w obrębie tej samej działki Przedmiot 5 - Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczawnie Zdrój przy ul. Baczyńskiego 1, zlokalizowanego na działce nr 604/2 obręb Szczawno Zdrój
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach