Przetargi.pl
Wykonanie kompleksowe podłóg drewnianych w pomieszczeniach budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z dotychczasowym Wykonawcą w tym zakresie.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Kłodzka 42
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 86 27 400 , fax. 74 86 27 410
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
  ul. Kłodzka 42 42
  57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 86 27 400, fax. 74 86 27 410
  REGON: 89051904600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzpap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Muzeum - samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompleksowe podłóg drewnianych w pomieszczeniach budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z dotychczasowym Wykonawcą w tym zakresie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu podłóg drewnianych na wszystkich kondygnacjach budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, tj. na parterze, I i II piętrze oraz I i II kondygnacji poddasza budynku o łącznej powierzchni 749,63 m2 wykonanych z litych desek dębowych w najwyższej klasie jakości - klasie O wraz z cyklinowaniem, lakierowaniem i listwowaniem oraz przeprowadzeniem pierwszej konserwacji. Przedmiot zamówienia obejmuje również zabudowanie podestu drewnianego wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia winien spełniać parametry techniczne oraz jakościowe w zakresie podłóg drewnianych wynikające z uzgodnienia dokonanego z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków stanowiącego element dokumentacji projektowej obejmującej realizację niniejszego zadania. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania podłóg w: pomieszczeniu wentylatorni na I piętrze budynku suszarni, pomieszczeniu technicznym i komorze kurzowej na II piętrze budynku suszarni oraz pomieszczeniu wentylatorni na I kondygnacji poddasza, w których są już wykonane posadzki z wykładzin antypoślizgowych PVC oraz w pomieszczeniach parterowych, w których są już wykonane posadzki z płytek kamionkowych. Wykonawca wykona także wszelkie roboty towarzyszące i tymczasowe konieczne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkie inne czynności, pomiary i badania oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania robót do eksploatacji i dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia właściwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na którą składają się Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr III/1), dokumentacja projektowa według wykazu dokumentacji, stanowiącego załącznik nr III/2 oraz przedmiar robót (zał. nr III/3). Realizacja robót objętych niniejszym Przedmiotem Zamówienia musi być zgodna z wymogami wynikającymi z uzyskanych zgód i pozwoleń na realizację prac będących Przedmiotem Zamówienia, to jest w szczególności: a) Decyzją Nr 44/VI/B/2011 z dnia 19.08.2011 r. - Pozwolenia Starosty Kłodzkiego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu eksploatacji - użytkowania pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na działce nr 186 AM-5, obręb Centrum. b) Decyzją Nr 29/VI/B/2013 z dnia 21.08.2013 r. Starosty Kłodzkiego o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 44/VI/B/2011 z dnia 19.08.2011 r. dla przebudowy i zmiany sposobu eksploatacji - użytkowania pomieszczeń budynku suszarni w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na działce nr 186 AM-5, obręb Centrum. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć istniejące w obiekcie Muzeum instalacje, w szczególności Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, System CCTV, instalacje stałego urządzenia gaśniczego mgłowego typu FOG, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ich przywrócenia do stanu pierwotnego. Z racji charakteru obiektu przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności oraz podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia substancji nieruchomej przed uszkodzeniem. Z uwagi na organizację i specyfikę pracy Muzeum Papiernictwa Wykonawca zobowiązany będzie dostosować harmonogram prac do wymagań Zamawiającego Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie zasadami BHP, PPOŻ i zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: a) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.); b) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014.883 ze zm.); c) ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 ze zm.); d) ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164); e) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U.2015.1789); f) ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.) g) rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzież i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014.1240 ze zm.) oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawca zapoznał się i przyjął do wiadomości warunki umowy ustalone dla realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zapoznał się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona również początkową konserwację wykonanych podłóg oraz przedstawi sposób pielęgnacji podłogi i wskaże środki do tego przeznaczone; Ze względu na zabytkowy oraz publiczny charakter obiektu Muzeum, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dbałości o czystość pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, a w trakcie realizacji prac emitujących pył, kurz i zabrudzenia używania odkurzaczy lub innych urządzeń pochłaniających kurz oraz do minimalizowania ewentualnych uciążliwości zapachowych i komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia prowadzenia robót w zróżnicowanym czasie pracy np. w systemie zmianowym, w tym również nocnym (poza godzinami otwarcia Muzeum) - o ile w skutek obligatoryjnego terminu realizacji prac w ocenie Wykonawcy powstałoby zagrożenie jego przekroczenia. Wykonawca winien na bieżąco monitorować warunki klimatyczne w pomieszczeniu oraz wilgotność drewna celem utrzymania wymagalnych parametrów wilgotności dla montowanych podłóg. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania akceptacji Zamawiającego na wszystkie wbudowywane materiały, przedkładając dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu oraz potwierdzających jednoznacznie ich cechy na poziomie wymagalnym przez Zamawiającego (np. atesty, świadectwa jakości, deklaracje właściwości użytkowych, karty charakterystyki, aprobaty i karty techniczne, wyniki przeprowadzonych pomiarów itp.). Roboty budowlane winny być realizowane ze szczególną starannością w zakresie zabezpieczenia terenu prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób korzystających z terenu i istniejącego mienia; Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszelką istniejącą infrastrukturę techniczną (instalacje i urządzenia), elementy wyposażenia i mienia oraz usunie ewentualne szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy przywracając uszkodzone elementy do stanu niepogorszonego. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia specjalistycznego nadzoru w osobie kierownika budowy; kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane określone zgodnie z przepisami art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 ze zm.); Wszelkie prace będą odbywać się pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego wskazanego przez Zamawiającego. Siedziba (budynek) Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju jest obiektem zabytkowym, objętym ochroną prawną na mocy decyzji Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków nr A/4053/336 z dnia 6.11.1956 r. o wpisie do rejestru zabytków byłego województwa wałbrzyskiego jako unikalny obiekt o znaczeniu historycznym i artystycznym w skali europejskiej zlokalizowany administracyjnie na działce nr 186 obręb Centrum, jednostka geodezyjna Duszniki-Zdrój, dla którego ustanowiona została KW nr SW1K/00059716/9. Opis zabytku wpisanego do rejestru zabytków: jedyny na terenie byłego województwa wałbrzyskiego zachowany młyn - papiernia, z początku XVII w. o konstrukcji drewnianej - przykład ginącego budownictwa przemysłowego; Opis granic ochrony zabytku - działka Nr 186 - w granicach obrysu murów obwodowych budynku, od 2011 roku wpisanego na listę Pomników Historii. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej. Ewentualny termin dokonania wizji lokalnej należy zgłosić i uzgodnić z Zamawiającym. W trakcie przeprowadzania wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień ani odpowiadał na pytania. Wszelkie nazwy własne producentów oraz znaki towarowe materiałów i urządzeń użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Takie materiały i urządzenia można zastąpić materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów, a jeśli zmiana ta spowoduje dodatkowe koszty, to ponosi je Wykonawca. Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do przedstawionych w Dokumentacji Projektowej, w tym równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne spełniają co najmniej wymagania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30, ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych urządzeń lub materiałów sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej IDW, który będzie w swej treści zawierał podanie nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz opis kluczowych parametrów W celu wykazania równoważności proponowanego urządzenia/materiału Wykonawca ma obowiązek załączyć do wykazu stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW, dokumenty potwierdzające równoważność, między innymi odpowiednie obliczenia, szczegółowe rysunki techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, karty charakterystyki oraz karty katalogowe. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robót. Do realizacji robót należy stosować materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną rekomendowaną do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane dokumenty określające ich jakość. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne muszą być dostarczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracje właściwości użytkowych, karty charakterystyki, karty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Nie dopuszcza się wprowadzania w trakcie prac jakichkolwiek zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, bez zgody jej Autora. Wykonawca w każdym przypadku jest zobowiązany do stosowania się do decyzji Autora projektu. Z uwagi na reżim ścisłej ochrony konserwatorskiej Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania i wyboru w uzgodnieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszystkich elementów wykończeniowych mających wpływ na walory historyczne i wizualne pomieszczeń budynku, w którym prowadzone będą prace (w szczególności: parametry estetyczne, elementów wykończeniowych, kolorystyka farb, itp.). Przed zamówieniem powyższych elementów Wykonawca ma obowiązek uzyskać ich pisemne zatwierdzenie u Zamawiającego. Z uwagi na zabytkowy i publiczny charakter Muzeum Papiernictwa w Dusznikach -Zdroju, które figuruje w Państwowym Rejestrze Muzeów prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz uznane zostało jako pomnik historii na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP, wszelkie prace związane z realizacją zadania winny zostać wykonane na jak najwyższym poziomie jakościowym, jak i estetycznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10 500,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy pięćset 00/100 PLN). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie i w sposób, jak określono poniżej w p. 13.2 i 13.3. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie oraz w wymaganym terminie, zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzpap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach