Przetargi.pl
Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu - etap 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 52c
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3981667, 3993244
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
  ul. Wojska Polskiego 52c 52c
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3981667, 3993244
  REGON: 93196321000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu - etap 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie p. n. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu - etap 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45.23.32.22-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 2. Przewidywany zakres robót: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) Roboty ziemne, 3) Roboty nawierzchniowe. 3. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 1508D ul. Graniczna w Międzyborzu - etap 2 w km od 0+228 do 0+419. 4. Zakres inwestycji. Zakres robót. Rozbiórka krawężników betonowych. Roboty ziemne - wykonanie koryta pod chodnik, zjazdy. Zjazdy i chodnik o szerokości 1,4 m (szerokość 1,4 m jest to podana szerokość kostki). Od strony jezdni krawężnik betonowy 15*30*100 wystający 12 cm ponad jezdnię, na zjazdach krawężnik betonowy 15*22*100 wystający 4 cm. Od strony posesji opornik przy chodniku z obrzeża betonowego 8*30*100, na zjazdach z krawężnika betonowego. Przekrój przez chodnik i zjazd: podbudowa z chudego betonu Rm = 6,0-9,0 MPa grubości 15 cm, podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm, kostka betonowa prostokąt koloru szarego grubość 8 cm. Uzupełnienie nawierzchni jezdni masą bitumiczną przy krawężniku. 5. Szczegółowy przedmiot zamówienia określają n/w załączniki stanowiące dokumentację projektową i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót: Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa. 6. Wykonawca musi udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru oraz minimum 36 miesięcy rękojmi od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 7. Załatwienie wszystkich formalności i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy robót. 8. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu możliwość kontroli materiałów budowlanych, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności w zakresie ich jakości, posiadanych certyfikatów, itp. 9. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego, b) powodujące poprawę parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów. Powyższe zmiany, muszą być każdorazowo zatwierdzane w formie pisemnej przez Zamawiającego. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować zmiany ceny wykonania przedmiotu zamówienia. 10. UWAGA: 10.1. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia i w samym opisie zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub normy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, produkty, itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie odpowiedników równoważnych o właściwościach nie gorszych i gwarantujących osiągnięcie parametrów nie niższych od wymaganych przez Zamawiającego. 10.2. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, ale muszą gwarantować spełnienie zdefiniowanych tam wymagań Zamawiającego. 11. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 1A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp-olesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach