Przetargi.pl
Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudowa i budową niezbędnej infrastruktury

Gmina Miejska Głogów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, ul. Rynek 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7265437, 527 , fax. 076 7265437
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Głogów
  ul. Rynek 10 10
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7265437, 527, fax. 076 7265437
  REGON: 39064729700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudowa i budową niezbędnej infrastruktury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budowa niezbędnej infrastruktury. 3.Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowa dużej fontanny od strony ul. Jedności Robotniczej: - roboty rozbiórkowe (rozbiórka niecki fontanny wraz z pomieszczeniem technicznym), - roboty przygotowawcze - ziemne, - wykonanie nowego pomieszczenia technicznego, - wykonanie nowej niecki fontanny wraz robotami wykończeniowymi, - demontaż starych przyłączy wody i kanalizacji, - wykonanie nowych przyłączy wody i kanalizacji, - wykonanie przyłącza elektrycznego, - wykonanie, dostawa i montaż technologii fontanny. 2. Zagospodarowanie parku miejskiego: - przebudowa istniejących ciągów pieszych po starych trasach z wymianą nawierzchni i niwelacją terenu - nawierzchnia brukowa ok. 4.177 m2 , nawierzchnia żwirowa ok. 3.309 m2 - zagospodarowanie placu wokół dużej fontanny - remont istniejących schodów terenowych - wykonanie nowego podjazdu - wykonanie placu zabaw jako zamek - twierdza, zabawki o konstrukcji drewnianej wg projektu indywidualnego - remont istniejącego pomnika - remont małej fontanny od strony Alei Wolności wraz z terenem otaczającym - wymiana istniejących opraw oświetleniowych na nowe z oprawami ledowymi (fundament, słup oprawa) - dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, gazony) - humusowanie i obsianie terenu zielonych trawą Uwaga: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacje techniczne wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiary robót - stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332609
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: 166.000,00 zł słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.glogow.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach