Przetargi.pl
Dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017 dla Zespołu Szkół w Lubomierzu - Internat / Szkoła.

Zespół Szkół w Lubomierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-623 Lubomierz, ul. Chopina 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7833634 , fax. 75 7833634
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Lubomierzu
  ul. Chopina 9 9
  58-623 Lubomierz, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7833634, fax. 75 7833634
  REGON: 00018835700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału na sezon grzewczy 2016/2017 dla Zespołu Szkół w Lubomierzu - Internat / Szkoła.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  30 ton koksu grubego gatunek I, 110 ton węgla orzech gatunek I, 75 ton ekogroszku gatunek I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zslubomierz.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach