Przetargi.pl
Remont mieszkania w m. Szczepów 3b/1, Gmina Żukowice

Gmina Żukowice ogłasza przetarg

 • Adres: 67-231 Żukowice, Żukowice 148
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 42 41 , fax. 76 831 41 49
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowice
  Żukowice 148 148
  67-231 Żukowice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 42 41, fax. 76 831 41 49
  REGON: 39064738600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mieszkania w m. Szczepów 3b/1, Gmina Żukowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont mieszkania w m. Szczepów 3b/1, Gmina Żukowice. Budynek mieszkalny wielorodzinny, wykonany w systemie tradycyjnym, ściany budynku z cegły pełnej, stropy żelbetowe, dach o konstrukcji żelbetowej płaski. Przewiduje się następujące prace budowlane: odnowienie mieszkania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji sanitarnej, elektrycznej i wod - kan. Remont poszczególnych elementów budynku obejmuje roboty rozbiórkowe, malarskie, posadzkowe, tynkarskie, murarskie. Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót - stanowiący załączniki do SIWZ. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem robót na miejscu ich wykonania Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że ilekroć w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny lub za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, gwarantująca wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniająca uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy od daty odbioru końcowego. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, udzielonymi pozwoleniami/zgłoszeniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.862 zł PLN (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa zł.) Formy wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804, z późn. zm.) Sposób i miejsce składania wadium. 1) Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Legnicy, Nr rachunku: 85864910442001000022220002 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: RGK.271.2.2016 - Remont mieszkania w m. Szczepów 3b/1 Gmina Żukowice. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium można dołączyć do oferty. 2) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w formie oryginału do depozytu w KASIE znajdującej się w siedzibie Zamawiającego tj. Żukowice 148, 67-231 Żukowice lub złożyć wraz z ofertą (w jednej kopercie). Nie należy trwale dołączać (spinać) oryginału dokumentu wadialnego do oferty - w takim przypadku do oferty należy załączyć także potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 3) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a) jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b) bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 3) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art.24 ust.2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art.24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zukowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach