Przetargi.pl
Przygotowanie uroczystego obiadu z okazji święta Wrocławia dla maksymalnie 40 osób, gości Prezydenta - laureatów Nagrody Wrocławia oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia w dniu 24 czerwca 2016 r.

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia ogłasza przetarg

 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7779230, 7779231 , fax. 71 7779229
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia
  pl. Nowy Targ 1-8 1-8
  50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7779230, 7779231, fax. 71 7779229
  REGON: 00109467000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie uroczystego obiadu z okazji święta Wrocławia dla maksymalnie 40 osób, gości Prezydenta - laureatów Nagrody Wrocławia oraz Nagrody Prezydenta Wrocławia w dniu 24 czerwca 2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej obsługi restauracyjnej o bardzo wysokim standardzie z zachowaniem zasad protokołu dyplomatycznego, w szczególności polegającej na przygotowaniu potraw, zapewnieniu obsługi kelnerskiej, serwisu oraz odpowiedniej zastawy stołowej dla laureatów nagród przyznawanych z okazji Święta Wrocławia (Honorowego Obywatela Wrocławia, Nagrody Wrocławia i Nagrody Prezydenta) w dniu 24 czerwca 2016 r. w godz. 14:00 - 16:30 dla maksymalnie 40 osób jednak nie mniej niż 36. Ostateczną ilość osób Zamawiający poda Wykonawcy do godz. 12:00 w dniu realizacji zamówienia. 2.1. Miejsce realizacji zamówienia: - sala restauracyjna lub bankietowa w ścisłym centrum miasta (Rynek, pl. Solny); - sala na parterze, do której dostępu nie ograniczają bariery architektoniczne lub z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; - dostęp do toalet na tym samym poziomie co sala restauracyjna; - sala, w której istnieje możliwość swobodnego ustawienia długiego, prostokątnego stołu dla 40 osób. 2. Specyfikacja zamówienia: - zimna przystawka w stole w ilości minimum 100 g na osobę (Wykonawca zaproponuje minimum 2 przystawki, z których Zamawiający wybierze 1); - zupa w ilości minimum 250 g na osobę (Wykonawca zaproponuje do wyboru min. 2 rodzaje, ze szczególnym uwzględnieniem kremów warzywnych); - danie główne na ciepło z dodatkami, serwowane, w ilości minimum 250 g na osobę (Wykonawca zaproponuje minimum 3 rodzaje dań kuchni polskiej, z których Zamawiający wybierze 1 danie mięsne i 1 danie wegetariańskie do wyboru z mini karty). W szczególnych przypadkach, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi Zamawiającemu przez uczestników lunchu, Wykonawca zaproponuje inne dania dla osób o specjalnych wymaganiach dietetyczno -zdrowotnych; - danie główne stanowić będzie danie typu obiadowego do konsumpcji z użyciem noża i widelca; - mięsne danie główne zostanie przygotowane z delikatnego mięsa, danie wegetariańskie z filetowanej ryby; - deser zostanie przygotowany z wykorzystaniem owoców sezonowych (Wykonawca zaproponuje 3 rodzaje ciast porcjowanych w ilości 150 g na osobę); - kawa z ekspresu ciśnieniowego wraz z dodatkami podawana w filiżankach lub herbata (paleta herbat smakowych z dodatkami) w ilości 1 filiżanka na osobę; - wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej) bez limitu; - skoki owocowe 100 % w ilości min. 200 ml na osobę; - wino wytrawne białe i czerwone w ilości 200 ml na osobę; - opcja dodatkowa: możliwość zwiększenia ilości zamówienia, maksymalnie do 40 osób (Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o ostatecznej ilości osób do godz. 12:00 w dniu realizacji zamówienia) 3. Wszystkie dania oraz napoje gorące zostaną podane w naczyniach ceramicznych; napoje zimne serwowane będą w szkle (szklanki, kieliszki do wody, lampki do wina białego i czerwonego - szkło sodowe lub kryształowe, wyłącznie przezroczyste i bezbarwne, bez kalkomanii, nadruków lub dekorów; zapewnienie serii (stosownej do okazji) zastawy porcelanowej w kolorze białym lub écru i sztućców; użyta zastawa będzie czysta, nieuszkodzona. 4. Długi, prostokątny stół zostanie ustawiony w osobnej sali. Goście usadzeni będą wyłącznie przy długich krawędziach stołu. 5. Wykonawca zapewni bieliznę stołową w kolorze białym lub écru. Ewentualne odstępstwa od tych wymogów są dopuszczalne w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiającego; do obiadu podane zostaną wyłącznie serwetki materiałowe (złożone lub włożone do obrączek), bawełniane w kolorze białym lub écru. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania i przedstawienia przy podpisywaniu umowy kserokopii odpowiednich certyfikatów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić profesjonalną i zgodną z protokołem dyplomatycznym obsługę gości. 8. Wykonawca zapewni oprawę florystyczną w formie niskiej kompozycji ze świeżych kwiatów w barwach Wrocławia. 9. Przygotowując menu Wykonawca powinien wziąć pod uwagę dostępne produkty lokalne oraz sezonowe. 10. Wykonawca wydrukuje wybrane menu w języku polskim i umieści je w odpowiednim miejscu na stołach. 11. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi, muszą charakteryzować się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz estetyką podania. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia). 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji usługi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić. 13. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i stosowania zasad protokołu dyplomatycznego w trakcie organizacji posiłków oraz obsługi gości (kolejność i dobór dań, serwis, nakrycie stołu, ubiór kelnerów).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach