Przetargi.pl
Dostawy i zakup sprzętu jednorazowego do PZS w Oleśnicy

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 67 427 , fax. 71 77 67 307
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1 1
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307
  REGON: 93296654000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi@pzsolesnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy i zakup sprzętu jednorazowego do PZS w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. przez okres 12 miesięcy - szczegółowy wykaz jednorazowego sprzętu medycznego określają załączniki do formularza oferty o nazwie cennik. Ilości opakowań podane w załącznikach do formularza oferty służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę oraz odpowiednio zaznaczając zmianę w formularzu cenowym). Zamawiający będzie dokonywał zamówień sukcesywnie przez okres trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia próbek dla zweryfikowania produktu z SIWZ, po otwarciu ofert . Wspólny Słownik Zamówień - CPV: Główny przedmiot: 33.14.10.00-0 (Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne) Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). Zamówienie podzielone jest na części (zadania). Liczba części (zadań): 24 Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych danego zadania zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn szpitalny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zad.1 - 1 800,00 zł Zad.2 - 400,00 zł Zad.2A - 600,00 zł Zad.2B - 600,00 zł Zad. 3 - 1 450,00 zł Zad.3A - 1 200,00 zł Zad.4 - 3 000,00 zł Zad.5 - 2 000,00 zł Zad.5A - 100,00 zł Zad.6 - nie dotyczy Zad.7 - 5 500,00 zł Zad.7A - nie dotyczy Zad.8 - 550,00 zł Zad.9 - 500,00 zł Zad.9A - nie dotyczy Zad.10 - 800,00 zł Zad.11 - 150,00 zł Zad.12 - 250,00 zł Zad.13 - 280,00 zł Zad.14 - 90,00 zł Zad.15 - nie dotyczy Zad.16 - 300,00 zł Zad.17 - nie dotyczy Zad.18 - 100,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kryteria dodatkowe ( termin dostawy, termin rozpatrzenia reklamacji)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi@pzsolesnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach