Przetargi.pl
Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej pomiędzy miejscowościami Jodłowice i Radecz

Gmina Brzeg Dolny ogłasza przetarg

 • Adres: 56-120 Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 51 17 , fax. 71 319 56 83
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg Dolny
  ul. Kolejowa 29
  56-120 Brzeg Dolny, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 51 17, fax. 71 319 56 83
  REGON: 93193493400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej pomiędzy miejscowościami Jodłowice i Radecz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnej drogi wewnętrznej pomiędzy miejscowościami Jodłowice i Radecz, gmina Brzeg Dolny. 2. Zakres zamówienia (droga o długości 3828 m): - remont istniejącej nawierzchni masą mineralno-bitumiczną średniej grubości 3cm - 2355 m2, - poszerzenie jezdni do szerokości 4 m - 1900 m2, - ułożenie na całej powierzchni jezdni warstwy wiążąco-profilacyjnej z betonu asfaltowego grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm - 15 264 m2, - wykonanie obustronnych poboczy szerokości 0,75 m z kamienia łamanego grubości 15 cm. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Podane w SIWZ i dokumentacji projektowej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma cechy funkcjonalne, nie gorsze niż wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, a jego jakość nie może być gorsza od jakości wskazanego produktu. W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. 4. Przed złożeniem oferty wskazane jest wykonanie wizji lokalnej. 5. Przedmiar dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze. 6. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną. 7. Miejsce wywozu gruzu i urobku wraz z utylizacją pozostaje w gestii Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu. 8. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalny okres gwarancji ustala się na: 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad. 9. Okres gwarancji (rękojmi) będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 18 SIWZ. 10. Nomenklatura CPV 45233140-2 Roboty drogowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 77 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe postanowienia odnośnie wadium zawiera SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.brzegdolny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach