Przetargi.pl
DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Gmina Męcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-424 Męcinka, Męcinka 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8708623 w. 16 , fax. 076 8708624
 • Data zamieszczenia: 2016-07-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Męcinka
  Męcinka 11 11
  59-424 Męcinka, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8708623 w. 16, fax. 076 8708624
  REGON: 39064740000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mecinka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje : dowozy dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół w Męcince (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum) z miejsca zamieszkania oraz odwozy do miejsca zamieszkania, na podstawie imiennych biletów miesięcznych, dowozy dzieci uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach (szkoła podstawowa, oddział przedszkolny) z miejsca zamieszkania oraz odwozy do miejsca zamieszkania - na podstawie imiennych biletów miesięcznych, dowozy dzieci z miejsca zamieszkania do Przedszkola w Pomocnem oraz odwozy do miejsca zamieszkania- na podstawie biletów miesięcznych. Godziny dowozów i odwozów, trasy przewozów, ilość dzieci objętych dowozem oraz ilość przystanków określają projekty umów. Zamawiający zapewnia opiekunów przewozów .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mecinka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach