Przetargi.pl
Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Parowej i Gimnazjum w Osiecznicy w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018

Gmina Osiecznica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-724 Osiecznica, ul. Lubańska 43
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075/ 731-21-11, 731-21-07, 731 , fax. (075) 73 12 148
 • Data zamieszczenia: 2016-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiecznica
  ul. Lubańska 43 43
  59-724 Osiecznica, woj. dolnośląskie
  tel. 075/ 731-21-11, 731-21-07, 731, fax. (075) 73 12 148
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.osiecznica.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Parowej i Gimnazjum w Osiecznicy w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu dzieci z miejscowości Parowa, Ołobok, Bronowiec, Poświętne i Parowa - Długokąty do Szkoły Podstawowej w Parowej oraz do Gimnazjum w Osiecznicy w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018. Wykonawca usługi ma zapewnić punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz dzieci szkolnych w godzinach ustalonych według rozkładu jazdy, który zostanie opracowany na podstawie projektu przewozu dzieci dołączonego do oferty wykonawcy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. 3. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.osiecznica.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach