Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony z podziałem na Części: CZĘŚĆ I: Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Radków w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018; CZĘŚĆ II: Sukcesywne świadczenie usług transportowych na terenie kraju i za granicą na potrzeby Gminy Radków

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8735000 , fax. 074 8735015
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8735000, fax. 074 8735015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony z podziałem na Części: CZĘŚĆ I: Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Radków w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018; CZĘŚĆ II: Sukcesywne świadczenie usług transportowych na terenie kraju i za granicą na potrzeby Gminy Radków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I. Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Radków w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018. Przedmiotem zamówienia jest: - dowóz uczniów z miejsca zamieszkania - wyznaczonego miejsca zbiórki do szkoły na zajęcia lekcyjne, - dowóz uczniów do miejsca zamieszkania - wyznaczonego miejsca zbiórki po zajęciach lekcyjnych. Pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych, ferii zimowych i ferii letnich. CZĘŚĆ II. Sukcesywne świadczenie usług transportowych na terenie kraju i za granicą na potrzeby Gminy Radków. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług transportowych obejmujące obsługę przewozów krajowych oraz zagranicznych. Usługi będą polegały na przewozie osób podczas imprez sportowych, okolicznościowych tj. festyny, koncerty, wyjazdy na zawody sportowe itp. Szacowana ilość kilometrów wynosi ok. 30.000 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II został zawarty w Rozdziale III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: serwis-czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radkow.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach