Przetargi.pl
Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Bukowice w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r

Gmina Krośnice ogłasza przetarg

 • Adres: 56-320 Krośnice, ul. Sportowa 4/20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3846019 , fax. 071 3846015
 • Data zamieszczenia: 2016-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krośnice
  ul. Sportowa 4/20 4/20
  56-320 Krośnice, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3846019, fax. 071 3846015
  REGON: 93193470400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.krosnice.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Bukowice w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krośnice w obwodzie szkolnym Bukowice w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Do obowiązków oferenta należy: a) realizowanie dowozów uczniów w dniach nauki szkolnej na trasach stanowiących dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Bukowicach - 965 km tygodniowo. Przewidywana roczna ilość przewozów ok. 36 091 km, a szacowana liczba biletów miesięcznych 202; Trasy przejazdu oraz wykaz uczniów objętych dowozem określono w załączniku nr 8 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - będący jednocześnie załącznikiem do umowy na ww. usługę. b) umożliwienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu na przystankach wskazanych przez zamawiającego, c) zapewnienie w czasie przewozu dzieci opieki sprawowanej przez osobę dorosłą inną niż kierowca, mającą ukończony kurs w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, odpowiedzialną za bezpieczne wsiadanie i wysiadania z pojazdu na wyznaczonych przystankach, zapewnienie odpowiednich warunków podróży tzn. miejsca siedzące, dbanie o bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, d) zapewnić przewożonym uczniom z zakupionymi przez Zamawiającego biletami, odpowiednich warunków podróży, tzn. miejsc siedzących. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pierwszeństwo przewozu uczniom korzystającym z biletów miesięcznych ulgowych, e) zapewnienie zastępstwa w razie nie możności samemu wykonywania przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe usługi muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu, t. j. z ważnymi badaniami technicznymi oraz ważnymi polisami ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Przewidywana ilość przewozów wynosi w okresie objętym niniejszym zamówieniem 36 091 km. Kod wg CPV- 60100000-9, 60112000-6. Wykonawca w cenie oferty przetargowej (wyłącznie ze środków własnych) winien uwzględnić sponsorowane wyjazdy dzieci w ilości 1000 km;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 2.900,00 zł, słownie: (dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatnośći
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krosnice.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach