Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Lądek Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Rynek 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8117850 , fax. 074 8147418
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lądek Zdrój
  ul. Rynek 31 31
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8117850, fax. 074 8147418
  REGON: 89052355600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ladek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie dzieci z Gminy Lądek-Zdrój do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z wykazem tras (załącznik nr 9 do SIWZ). a) na trasach od nr 1 do nr 4 - przewóz dzieci, b) na trasach nr 5, 6, 7 - przewóz dzieci w tym przewóz dzieci niepełnosprawnych 2. Przewóz (dowóz) odbywać się będzie w godz. 7.05 - 7.55, godzina rozpoczęcia odwozów ze szkół: pomiędzy godz. 12.30 a 15.00. 3. Przewóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432). 4. Termin realizacji (wykonania) zamówienia: 01 września 2016 r. - 30 czerwca 2017 r. 5. Obowiązki Wykonawcy: a) pojazd używany do transportu dzieci musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), b) Wykonawca winien zatrudnić kierowców, do w/w przedmiotu zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wymaganych przepisami prawa, c) Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo, bezawaryjność i punktualność oraz opiekę nad dziećmi w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia (w tym świadczenie pomocy dzieciom i opiekunowi w zależności od zgłoszonych potrzeb, np. wyjście/wejście dzieci z/do pojazdu) d) Wykonawca odpowiada za opiekę oraz bezpieczeństwo dzieci w drodze z pojazdu do budynku szkoły lub placówki oświatowej oraz w drodze z budynku szkoły lub placówki oświatowej do pojazdu, e) Wykonawca nie może przewozić większej liczby dzieci i towarzyszących im opiekunów niż liczba miejsc siedzących, w używanych do przewozu środkach transportu objętych ubezpieczeniem OC, f) w sytuacjach awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transportu zastępczego, przystosowanego do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), spełniając wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci, g) przestrzegania warunków określonych w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, ustawie Prawo o ruchu drogowymi oraz ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) i ustawie o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem przewozu dzieci niepełnosprawnych, h) odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami, i) poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenia opiekuna, zakupu paliwa, utrzymania w czystości, ubezpieczenia OC i NNW, przeglądów technicznych, napraw i innych niezbędnych kosztów eksploatacyjnych, j) pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni. k) zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki nad przewożonymi dziećmi na trasie do i ze szkoły, l) zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskim. ł) Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, m) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia opiekuna dla dowożonych dzieci, n) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków transportu dzieci i ich opiekuna. 3.7 Wymagania wobec opiekuna zatrudnionego w dowozie przez Wykonawcę: Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia - niezależnie od kierowcy, opiekuna przewożonym dzieciom. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekarana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół i placówek oświatowych. 5. Obowiązki opiekuna: Do obowiązków opiekuna będzie należało w szczególności: a) Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. b) W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a w szczególności: - w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu (w miejscu zapewniającym dobrą widoczność wszystkich uczniów); - w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu pojazdu, otwiera drzwi pojazdu i wychodzi na zewnątrz, - sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia, - w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej dzieciom natychmiastowe podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci oraz poinformowanie o tym fakcie, Zamawiającego i Wykonawcę, - po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące, - w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia (bez użycia siły fizycznej), - w trakcie wysiadania uczniów, opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, - nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą, - zwraca uwagę na zachowanie się dzieci podczas przewozu, - po opuszczeniu autobusu opiekun dokonuje przeglądu pojazdu i w przypadku znalezienia przedmiotów pozostawionych przez uczniów (np. torba, odzież, telefon) powiadamia o tym fakcie kierowcę i dyrektora szkoły, - w przypadku awarii lub wypadku autobusu opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Opiekun informuje o tym Zamawiającego. O liczbie opiekunów w pojeździe decyduje Wykonawca. 6. Wykonawca w kalkulacji ceny ujmie wszystkie niezbędne koszty realizacji zadania. 7. Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania dostarczyć Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty dot. zatrudnionych opiekunów dowozu: a) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego, b) kserokopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP. 8. Autobusy muszą spełniać wymagania techniczne określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2015.305). 9. Dowozy realizowane są: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4 poz. 28 z późn. zm.) oraz zgodnie z organizacją roku szkolnego określoną rozporządzeniem MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 10. Za 1 kurs należy rozumieć trasę wykonaną w ciągu jednego dnia na odcinku: domy uczniów - szkoły - domy uczniów. 11. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa i wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami. 12. Wykonawca udostępnia dla dzieci do 12 lat i nieprzekraczających 150 cm wzrostu foteliki ochronne lub inne urządzenia do przewożenia dzieci odpowiadające wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). 13. Pojazdy muszą być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania dotyczące przewozu dzieci. 14. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany jest podać numer telefonu komórkowego do osoby odpowiedzialnej z ramienia Wykonawcy za organizację dowozu uczniów oraz numer telefonu komórkowego do opiekunów dowozu. 15. W sytuacji konieczności dowozu uczniów poruszających się na wózku inwalidzkim, Wykonawca w terminie 14 dniu od otrzymania tej informacji, zapewnia autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Ww. autobus musi posiadać homologację do przewozu osób na wózkach inwalidzkich lub dokument wystawiony przez uprawnionego diagnostę poświadczający właściwe przystosowanie pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. 16. Szczegóły organizacji tras dowozu dzieci Przed rozpoczęciem roku szkolnego (co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego) Wykonawca ustala w uzgodnieniu z Zamawiającym rozkład jazdy (godziny przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków). Zamawiający ma możliwość zmiany przebiegu trasy, przystanków, liczby dzieci, zmiany docelowej szkoły lub placówki oświatowej, zachowując ustalony limit kilometrów na danej trasie. Ponadto Zamawiający w trakcie roku szkolnego może żądać zmiany rozkładu jazdy, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu jazdy nie będą wpływały na wynagrodzenie Wykonawcy za realizację zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości dzieci przewożonych na danej trasie, o ile w wymaganym dla danej trasy pojeździe pozostają jeszcze wolne miejsca. W takich przypadkach zwiększenie ilości przewożonych dzieci nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy (Przewoźnika) za realizację zadania. Wykaz tras dowozu dzieci do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2016/2017- stanowi załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00 złotych (tysiąca złotych 00100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1.1.pieniężnej - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego, 1.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3.gwarancjach bankowych, 1.4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm). 3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie O Lądek-Zdrój nr 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060. 4. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 5. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Wydziale Finansowo-Budżetowym Zamawiającego. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt 6. 6. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu ww okoliczności. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. c)oraz zgodnie ww. punktem 10. 15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach