Przetargi.pl
ZP/PN/03/2013

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 725 40 41 , fax. 71 723 13 05
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
  ul. Wystawowa 1 1
  51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 725 40 41, fax. 71 723 13 05
  REGON: 02079588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dpin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/PN/03/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli do laboratorium i sali konferencyjnej w ramach projektu Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. etap i Infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorstw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dpin.pl/bip/zamowienia-publiczne.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach