Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłodzku

Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Stefana Okrzei 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8673232 , fax. 074 8657523
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłodzki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego
  ul. Stefana Okrzei 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8673232, fax. 074 8657523
  REGON: 89071789800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłodzku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek w kraju i zagranicą, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012, poz. 1529). 1. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe: a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, c) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i zagranicznym, e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym, g) gabaryt A - to przesyłki listowe o wymiarach: minimum - wymiany strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm, h) gabaryt B - to przesyłki listowe o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 600 mm. 2. Przez paczki pocztowe rozumie się: a) paczki zwykłe - rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, b) polecone - paczka za potwierdzeniem nadania, c) priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii, d) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO). 3. Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym: a) doręczenie gwarantowane następnego dnia roboczego do godz. 9:00, b) doręczenie gwarantowane następnego dnia roboczego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania i odbierania przesyłek pocztowych do i od Zamawiającego w następujących lokalizacjach: - Starostwo Powiatowe w Kłodzku. ul. Okrzei 1. 57-300 Kłodzko, - Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej. ul. Sienkiewicza 6. 57-500 Bystrzyca Kłodzka, - Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie, 57-400 Nowa Ruda. ul. Niepodległości 6-8, ul. Kolejowa 18. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać przesyłki w godzinach od 07.30 do 09:30 oraz odbierać przesyłki w godzinach 13.00 - 14.00, w dni robocze Zamawiającego. Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w pocztowej książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych i zwykłych). 5. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. nr 5 poz. 34 z późn. zm.) 6. Wykonawca zapewni, że nadanie przesyłki będzie miało skutek doręczenia odpowiednio zgodnie z: a) art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, b) art. 165 § 2 Kodeks postępowania cywilnego, c) art. 198b ust. 2 Prawo zamówień publicznych, d) art. 124 Kodeks postępowania karnego. 7. Wykonawca zapewni, że potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej będzie miało moc dokumentu urzędowego. 8. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. 9. Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 10. Wykonawca będzie doręczał do Zamawiającego potwierdzenia odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, nie później niż 7 dni od daty odbioru przesyłki (potwierdzenie odbioru winno zawierać datę odbioru i czytelny podpis odbiorcy). 11. Do doręczeń przesyłek pocztowych stosuje się w szczególności art. 37 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz § 21 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. 12. 1) W odniesieniu do przesyłek rejestrowanych w razie niemożności doręczenia przesyłki adresatowi Wykonawca przechowuje ją przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. Zawiadomienie o pozostawieniu przesyłki wraz z informacją o możliwości jego odbioru w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. 2) W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie siedmiu dni, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. 3) Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata (zgodnie art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego). 4) W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca może doręczyć przesyłkę rejestrowaną, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania (zgodnie z art. 43 Kodeksu postepowania administracyjnego) 13. Dla przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) Wykonawca odnotowuje na druku potwierdzenia odbioru sposób doręczenia przesyłki, miejsce pozostawienia zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w razie niemożności doręczenia przesyłki pod adresem wskazanym na przesyłce, przyczynę w razie niedoręczenia przesyłki, przyczynę braku potwierdzenia odbioru w przypadku skutecznego doręczenia przesyłki. Druk potwierdzenia odbioru stanowi załącznik nr 3 do umowy na świadczenie usług pocztowych będącej załącznikiem nr 5 do SIWZ. 14. Przedmiot zamówienia obejmuje także zwrot Zamawiającemu niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. Przyjmuje się, że koszt zwrotu przesyłki po wyczerpaniu możliwości doręczenia jest równy kosztowi wysłania przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii. 15. Do przesyłek używane będą koperty od Zamawiającego. 16. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług zrealizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz opłat określonych w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Liczba ta będzie potwierdzana co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w formularzu ofertowym, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, w oparciu o przepisy ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. 17. Uiszczanie opłat od przesyłek listowych będzie następowało z dołu w formie opłaty skredytowanej. Zamawiający będzie umieszczał na przesyłce oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. 18. Przewidywane ilości przesyłek różnych rodzajów wskazane w Formularzu ofertowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w Formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonych w Formularzu cenowym. 19. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia za wyjątkiem zmiany stawki VAT na usługi pocztowe, 20. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 21 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak, niż 12 miesięcy od dnia jej nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 21. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - ZPO) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego, 22. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach