Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2011R.

Urząd Gminy Granowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-066 Granowo, ul. Sportowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 44 72 067
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Granowo
  ul. Sportowa 2
  62-066 Granowo, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 44 72 067
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.granowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2011R.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Udzielenie gminie Granowo kredytu długoterminowego w wysokości 600 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2011 roku, na następujących warunkach: -kredyt w PLN, -środki pieniężne udostępnione będą przez bank w transzach w okresie od 28 listopada do 30 grudnia 2011 roku, na podstawie dyspozycji płatniczych Zamawiającego, określających kwotę i terminy wypłaty, -okres kredytowania od 28.11.2011 do 30.12.2016r. -oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M, -karencja w spłacie kredytu do 30.03.2012r., -spłata kredytu w ratach kwartalnych, pierwsza rata 30.03.2012r. ostatnia rata 30.12.2016r., -spłata odsetek na bieżąco od kwoty aktualnie wykorzystanego kredytu w okresach miesięcznych, pierwsza płatność 30.11.2011r. ostatnia 30.12.2016r. -terminy spłat rat kredytu (rat kapitałowych) upływać będą 30 dnia miesiąca kończącego kwartał, w przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie w dzień wolny od pracy, za dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu, -terminy spłat odsetek upływać będą każdego ostatniego dnia miesiąca, w przypadku, gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, za dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu, -uruchomienie kredytu - przelewem na konto kredytobiorcy, -zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową. 2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensującej. 3. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.granowo.bip.net.pl oraz dołączy do SWIZ następujące informacje: - Opinię RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Granowo za rok 2010, - Sprawozdania Rb - NDS, Rb - Z, Rb - N na dzień 31.12.2010 r oraz za I półrocze 2011r., - Sprawozdania Rb - 27s i Rb - 28s na dzień 31.12.2010r. oraz za I półrocze 2011r. - Budżet Gminy Granowo uchwalony na rok 2011 wraz ze zmianami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.granowo.bip.net.pl, - Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Granowo na lata 2011-2021. - Opinię RIO w sprawie możliwości spłaty przez Zamawiającego kredytu w kwocie 600 000,00 zł w latach 2011 - 2016 Zamawiający udostępni niezwłocznie po otrzymaniu jej od Regionalnej Izby Obrachunkowej i umieści na stronie www.granowo.bip.net.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.granowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach