Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieci wodociągowej na trasie Mierzyn - Zamyślin - Piłka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Bolesława Chrobrego 24
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7482042 w. 41 , fax. 0-95 7482043
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Bolesława Chrobrego 24 24
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 0-95 7482042 w. 41, fax. 0-95 7482043
  REGON: 21024220300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkim.miedzychod.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz sieci wodociągowej na trasie Mierzyn - Zamyślin - Piłka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE 110 SDR 17 o długości 2090 mb (do W33 plus 13mb) łączenie metoda doczołową głębokość ułożenia 1,70 m oraz z rur PE 90 SDR 17 długość 90 mb, zakres prac obejmuje również wykonanie 2 przyłączy wodociągowych z rur PE 32. Na sieci wodociągowej zamontować 5 kpl. hydrantów podziemnych fi 80 oraz 4 kpl. zasuw fi 100 i 1 kpl. zasuwy fi 80. W miejscowości Mierzyn wykonać montaż pompowni do podnoszenia ciśnienia wraz z przyłączem energetycznym. Zakres prac związanych z wykonaniem sieci wodociągowej obejmuje wykonanie przycisku pod drogą wojewódzką, ciekiem wodnym w rurze osłonowej DN 200 mm o łącznej długości 125 mb (ilość przycisków sztuk 7) oraz DN90 o długości łacnej 30 mb sztuk 2. Szczegółowy zakres prac w projekcie budowanym wykonawczym. Sieć kanalizacji tłocznej Mierzyn - Zamyślin z rur PE110 SDR 17 o łącznej długości 1895 mb, głębokość ułożenia 1,70 m, łączone metodą doczołową. Sieć kanalizacji ułożona w jednym wykopie z siecią wodociągową w odległości 1 m, sieć wodociągową oznakować taśmą ostrzegawczą z drutem miedzianym minimum 30 cm nad ułożoną siecią. Zakres prac obejmuje również wykonanie studni odpowietrzającej i odwadniającej oraz 3 studnie dla zasuw. Przejścia pod droga, ciekiem wodnym i gazociągiem wykonać w rurach osłonnych stalowych DN200 mm o łącznej długości 125 m. Szczegółowy zakres prac w projekcie budowanym wykonawczym. W zakresie wykonanych robót należy przewidzieć koszt: kierownika budowy, przygotowanie projektu organizacji ruchu (droga wojewódzka i gminna) opłatę za zajęcie pasa drogi gminnej, inwentaryzację powykonawczą, opłatę za nadzór archeologiczny (nadzór wskazany we wniosku o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę, nadzór archeologiczny dr Andrzej Prinke wartość umowna netto 3000,00 zł), protokół z badania wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzychod.pl/bip lub www.bip.zgkim.miedzychod.org

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach