Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254233 w. 20 , fax. 062 7228000
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
  ul. Rawicka 41 41
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254233 w. 20, fax. 062 7228000
  REGON: 25046865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkimkrotoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na osiedlu przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie, na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na powstającym osiedlu przy ulicy Gorzupskiej w Krotoszynie. Dla części projektu ww. dokumentacji opracowany został projekt budowlany zamienny obejmujący zmianę lokalizacji kanału sanitarnego i deszczowego pomiędzy ulicami Radosna i Przyjazna na działkach nr: 6349/1, 6377, 6378, 6393. Dla tego odcinka oprócz kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowany wycinek kanalizacji deszczowej. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujący zakres: 1) Kanalizacja sanitarna Kanały zbiorcze: - rura PVC-U SN8 o ściankach litych średnicy ?200/5,9mm; - łączna długość kanałów wynosi L=1225,0mb; - studnie kanalizacyjne o średnicy DN1000mm, betonowe; Kanały boczne - przykanaliki sanitarne (do granicy posesji): - rura PVC-U SN8 o ściankach litych średnicy ?160/4,7mm; - łączna długość przykanalików wynosi L=325,0mb; - ilość przyłączy: 65 szt.; Kanalizacja deszczowa (wycinek) - rura PVC-U SN8 o ściankach litych średnicy ?315/9,2mm; - długość kanału wynosi L=63,0mb. Ogółem długość sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi L=1613,0mb 2) Rurociąg tłoczny - rura PE TS średnicy ?90mm; - długość rurociągu tłocznego wynosi L=200,5mb. 3) Przepompownia ścieków - jedna kompletna przepompownia ścieków P1 o wydajności Q = 4,0 l/s, N = 1,3 kW; - zbiornik z polimerobetonu o średnicy ?1200mm, H=3250mm; - monitoring, zagospodarowanie terenu, zasilanie energetyczne. Przedmiot umowy obejmuje także obsługę geodezyjną budowy oraz wykonanie inspekcji TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej określono w dokumentacji projektowej - stanowiącej zał. nr A1 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący zmianę lokalizacji kanału sanitarnego i deszczowego pomiędzy ulicami Radosna i Przyjazna określono w dokumentacji projektowej zamiennej - stanowiącej zał. nr A2 do SIWZ. 4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącą zał. nr B do SIWZ. 5. Projekt umowy stanowi zał. nr C do SIWZ. 6. Wzór Karty gwarancyjnej stanowi zał. nr D do SIWZ. 7. Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia określa kosztorys ofertowy - stanowiący zał. nr E do SIWZ. Do składanej oferty należy wypełnić stronę z kosztorysem ofertowym oraz formularz cenowy nr 1 stanowiący zał. nr 1 do oferty. 8. Wskazanie nazw zwyczajowych materiałów i urządzeń technicznych, czy producentów w załączonej dokumentacji projektowej i STWiORB służy wyłącznie określeniu standardu, jaki Zamawiający przyjął dla realizacji powyższego zadania. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 9. Roboty związane z wykonaniem ww. zamówienia muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszym SIWZ, ustawą - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.), kosztorysem ofertowym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne. 10. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w ilości 3 egz. 11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji fotograficznej obejmującej: - stan terenu budowy przed rozpoczęciem robót; - stan terenu poszczególnych etapów wykonywanych robót; - stan terenu po zakończeniu robót. Prowadzoną dokumentację fotograficzną (format plików .jpg) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ilości 1 egz. zapisanego na nośniku elektronicznym. 12. Koszt nadzoru przedstawicieli gestorów sieci, koszty włączeń np. prądu, przełączeń, koszty mediów niezbędnych do przeprowadzania wszystkich prób i rozruchów instalacji leży po stronie Wykonawcy. 13. Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia uzyskać w imieniu Zamawiającego brak sprzeciwu na użytkowanie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i decyzjami pozwoleń na budowę. 14. Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy dla każdej ulicy oddzielnie w ilości 3 egz. 15. Wymagany okres gwarancji - min. 3 lata
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona - przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości: 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto: PKO BP. O/Krotoszyn 52 1020 2267 0000 4702 0059 9076 z adnotacją: Wadium - przetarg na KS os. przy ul. Gorzupskiej w Krotoszynie. Wadium wniesione w formie niepieniężnej w swej treści powinno odnosić się m. in.: do warunków, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowiązku zapłaty określonej kwoty (art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP). Gwarant zobowiązany jest określić warunki zapłaty wadium poprzez: - opisanie sytuacji, w których gwarant będzie zobowiązany do zapłaty lub, - odesłanie do przepisów prawa, które te warunki określają lub, - ogólne wskazanie, że wadium zostanie zapłacone na zasadach określonych w PZP. 3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 4. Brak wniesienia wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt. 2 ustawy PZP. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronienie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2, pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt. 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pgkimkrotoszyn.pl/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach