Przetargi.pl
Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wielichowo na rok 2014 w wysokości 2.946.000,00zł

Gmina Wielichowo ogłasza przetarg

 • Adres: 64-050 Wielichowo, Rynek 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4433001 , fax. 061 4433082
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielichowo
  Rynek 10 10
  64-050 Wielichowo, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4433001, fax. 061 4433082
  REGON: 63125930100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielichowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wielichowo na rok 2014 w wysokości 2.946.000,00zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Wielichowo na rok 2014 w wysokości 2.946.000,00zł. które wymaga zachowania następujących warunków: 1) kwota kredytu: 2.946.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100), 2) wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej, 3) okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 4) karencja w spłacie kapitału: do dnia 31 marca 2015 r. 5) spłata kapitału po upływie okresu karencji: (zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych), 6) spłata odsetek w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca). Przy naliczaniu odsetek w miesiącu przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 części roku, a rok obrachunkowy 365 dni. 7) oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku (ustalona na podstawie złożonej oferty). WIBOR 3M oznaczająca notowaną na warszawskim rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych złotowych depozytów 3-miesięcznych. Stawka bazowa ustalana jest z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki. 8) o wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) stanowiącej podstawę obliczenia oprocentowania kredytu w danym miesiącu oraz o kwocie naliczonych odsetek za dany miesiąc, Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie przez Bank w terminie do 20 dnia tego miesiąca. 9) marża Wykonawcy jest stała w umownym okresie kredytowania. 10) zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (zgodnie ze wzorem stosowanym przez dany bank), 11) Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są od kwoty aktualnego zadłużenia, 12) Spłata kredytu i odsetek będzie następować przelewem. 13) kredyt zostanie wykorzystany w terminie do 30 października 2014r. 14) środki postawione do dyspozycji kredytobiorcy - 3 transze, przy czym, najpóźniej trzy dni przed udostępnieniem środków Zamawiający faxem przekaże do Banku dyspozycję uruchomienia transzy, uruchomienie transz nie wymaga złożenia odrębnego wniosku kredytowego 15) terminy i wysokość transz: Transza kwota w zł Data 1. 950 000,00 15.06.2014 r. 2. 1 196 000,00 15.07.2014 r. 3. 800 000,00 15.10.2014 r. Data wypłaty każdej z transz może zostać przesunięta przez Zamawiającego o dwa tygodnie. 16) Zamawiający wpłaci proporcjonalnie do kwoty uruchamianej transzy kredytu prowizję w terminie do 3 (trzech) dni roboczych po uruchomieniu danej transzy kredytu, liczonych od dnia następnego po wpływie środków kredytu na rachunek podstawowy, 17) Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek kredytowy, 18) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu wcześniej niż określono w umowie -przy czym okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Bank dokona przeliczenia odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania przez Bank pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu w formie aneksu do umowy. 19) Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczania prowizji, odsetek i innych opłat od niewykorzystanych kredytów, wcześniejszej spłaty kredytów oraz z tytułu administrowania kredytami, naliczanie odsetek od faktycznie wykorzystanego kredytu, 20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania kredytu w pełnej wysokości, 21) Bank prowadzić będzie rachunek kredytowy nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy, 22) Za sporządzenie aneksów do umowy kredytu Bank nie będzie pobierał prowizji. 23) Bank nie ma prawa naliczać żadnych opłat, prowizji itd. które nie będą określone w umowie, 24) Zamawiający posiada Opinię RIO o możliwości spłaty kredytu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wielichowo.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach