Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki 59
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 834 6148 , fax. 61 834 61 47
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
  ul. Matejki 59 59
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 834 6148, fax. 61 834 61 47
  REGON: 30097351000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowychoraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Opis wymaganych parametrów technicznych sprzętu informatycznego, akcesoriów, urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia dla części I i II zwanym dalej OPZ, który stanowi Załącznik nr 6 i 7 do SIWZ. Zamówienie podzielone jest na 2 części, z których każda objęta będzie odrębnym postępowaniem, w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, a mianowicie: Część I - obejmuje dostawę sprzętu informatycznego oraz akcesoriów komputerowych; Część II - obejmuje dostawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym: 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach