Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Żeromskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Żeromskiego
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000001583
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej” w postaci lunchu. Lunch przewidziany jest dla szkoleń obejmujących co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut) – maksymalna ilość: 1515. Usługa świadczona będzie sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy PZP w zakresie wykonania usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia podstawowego zgodnie Opisem Przedmiotu Zamówienia. Przedmiot zamówienia objęty prawem opcji obejmuje usługi tego samego rodzaju jak usługi zamówienia podstawowego i stanowi zwiększenie o 10% ilości dostarczanych posiłków. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji od ilości uczestników zgłaszających się na szkolenia i zapotrzebowania na posiłki w ramach projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Politechniki Łódzkiej.3. Zamawiający wymaga, aby czynności koordynowania realizacji usług cateringowych wykonywane były przez osobę zatrudnioną przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wykonawca winien, do dnia podpisania umowy, dostarczyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, w którym wskaże dane w/w osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach