Przetargi.pl
Przygotowanie i dowóz posiłków do Publicznego Gminnego Przedszkola „Bocianie gniazdo” i Klubu dziecięcego „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie w roku szkolnym 2023/2024 (system cateringu)

Gmina Krzyżanów ogłasza przetarg

 • Adres: 99-314 Krzyżanów, Krzyżanów
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 24 356 29 06
 • Data zamieszczenia: 2023-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzyżanów
  Krzyżanów
  99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie
  tel. +48 24 356 29 06
  REGON: 611015690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugkrzyzanow.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dowóz posiłków do Publicznego Gminnego Przedszkola „Bocianie gniazdo” i Klubu dziecięcego „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie w roku szkolnym 2023/2024 (system cateringu)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na przygotowaniu i dowozie prognozowanej ilości posiłków do Publicznego Gminnego Przedszkola „Bocianie gniazdo” i Klubu Dziecięcego „Pod bocianim skrzydłem” w Krzyżanowie w roku szkolnym 2023/2024, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, w których przedszkole i klub dziecięcy są zamknięte (system cateringu). Łączna szacowana (prognozowana) ilość wszystkich posiłków, którą Wykonawca zobowiązany jest maksymalnie dostarczyć w okresie zamówienia wynosi 66.700 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp.13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.13.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299).13.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 55 9021 1018 0100 0185 2001 0016 - Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Krzyżanowie, z dopiskiem „Wadium – znak sprawy: ZP.271.8.2023”.13.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania (zaksięgowania przez bank Zamawiającego) środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 13.5 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).13.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 13.4 lit. b-d SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego podpisem elektronicznym.13.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4 lit. b - d SWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego określone w ustawie Pzp.13.9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.13.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 9.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:1) Wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) dostawę trwającą minimum 12 miesięcy polegającą na przygotowaniu i dowozie w systemie cateringu średnimiesięcznie 500 sztuk posiłków, za kwotę w stosunku miesięcznym minimum 5.000,00 złotych (brutto) (średniomiesięcznie 500 szt. posiłków czyli 6.000 szt. posiłków w okresie 12 miesięcznym, w kwocie 60.000,00 zł (brutto)).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-08-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach