Przetargi.pl
Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2024r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-006 Bukowiec, SZKOLNA
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 500372368
 • Data zamieszczenia: 2023-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
  SZKOLNA
  95-006 Bukowiec, woj. łódzkie
  tel. 500372368
  REGON: 101453634
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbukowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2024r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach: a) Posiłek: obiad dwudaniowy dla uczniów szkoły - szacowana ilość porcji: 7.866 Okres realizacji zamówienia: od 2 stycznia do 20 grudnia 2024r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych i okresu wakacji. Godziny dostarczania posiłku do placówki: 10:30 – 11:00 .b) Posiłek: obiad dwudaniowy dla wychowanków przedszkola - szacowana ilość porcji: 21.060 Okres realizacji zamówienia: od 2 stycznia do 31 grudnia 2024r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć przedszkolnych. Godziny dostarczania posiłku do placówki: 10:30 – 11:00 .Szczegółowy OPZ zawiera SWZ umieszczona na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d164e9b4-8f6e-11ee-9fb5-3edbb70f45bdCzęść II - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu a) Posiłek: obiad dwudaniowy dla uczniów szkoły - szacowana ilość porcji: 22.230 Okres realizacji zamówienia: od 2 stycznia do 20 grudnia 2024r . z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych i okresu wakacji. Godziny dostarczania posiłku do placówki: 10:30 – 11:00 b) Posiłek: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek dla wychowanków przedszkola - szacowana ilość porcji: 70.200 Okres realizacji zamówienia: od 2 stycznia do 31 grudnia 2024r. z wyjątkiem dni wolnych od zajęć przedszkolnych. Godziny dostarczania posiłku do placówki: 7:00 – 7:30 – śniadanie, 10:30 – 11:00 - obiad i podwieczorek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w w/w zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Wykonawca spełni warunek udziału w w/w zakresie, jeżeli wykaże, że posiada decyzję właściwego terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno - zdrowotnych do produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz możliwości prowadzenia usług cateringowych dla siedziby zakładu/firmy (zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia), w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego lub zaświadczenia właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłku od surowca do gotowej potrawy i usług cateringowych dla siedziby zakładu/firmy, w której będą przygotowywane posiłki dla Zamawiającego.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Wykonawca spełni warunek udziału w w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie:• prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł;• za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych na sumę gwarancyjną co najmniej 50.000,00 zł;• za produkt na co najmniej 50.000,00 zł.d) zdolności technicznej lub zawodowej;Wykonawca spełni warunek udziału w w/w zakresie jeżeli wykaże, że:I. wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwie usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu gorących dań przez okres co najmniej 10-ciu miesięcy dla co najmniej 200 osób w placówkach oświatowych;II. dysponuje i będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia poniższym sprzętem:• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej dwoma pojazdami do przewozu posiłków, na które została wydana aktualna decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb żywienia zbiorowego.• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednimi termosami oraz pojemnikami do przechowywania oraz przewozu żywności w stałej temperaturze.• Zamawiający wymaga posiadania wyparzarki przemysłowej przez Wykonawcę, która zostanie oddana w użyczenie dla Zamawiającego na czas trwania umowy.III. Dysponuje i będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia poniższymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:• jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia funkcji na stanowisku szefa kuchni posiadającą dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz małej gastronomii oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku kucharza;• jedną osobą posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku dietetyka lub specjalisty ds. żywienia, posiadającą uprawnienia technologa żywności lub technika usług gastronomicznych ze specjalnością dietetyka albo ukończone studia na kierunku dietetyka i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, inżyniera, licencjata.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-12-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach