Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W WIELUNIU ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438438577
 • Data zamieszczenia: 2023-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W WIELUNIU
  ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 14
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 438438577
  REGON: 731012885
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE Usługi hotelowe i restauracyjne. Przedmiot zamówienia dotyczy usług związanych z „Przygotowaniem i dostarczeniem posiłków dla dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu” polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla około 350 dzieci Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu (zapotrzebowanie na posiłki trzydaniowe – ok. 335 dzieci w grupach przedszkolnych, a zapotrzebowanie na posiłki dwudaniowe w grupach przedszkolnych - ok. 15). Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczęszczających do przedszkola o dzieci uchodźców z Ukrainy w liczbie do 42. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego świadczenia usług w okresie funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym, począwszy od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r. Wymagane jest dostarczanie posiłków dwa i trzy razy dziennie - śniadanie od 8.15 do 8.45, obiad od 11.30 do 11.45, podwieczorek od 14.00 do 14.15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Rozdziale 5 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach