Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla SPZOZ w Pajęcznie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-330 Pajęczno, 1 Maja 13/15
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie
  1 Maja 13/15
  98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
  REGON: 000306526
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozpajeczno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i kaloryczności dla SPZOZ w Pajęcznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy posiłków w ramach całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Pajęcznie z uwzględnieniem diet i kaloryczności, kod wg CPV 55520000-1 usługi dostarczania posiłków zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ oraz z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika toz odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli wykaże że jest zarejestrowany we właściwym rejestrze,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:- wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania przynajmniej jednej usługi odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 % wartości złożonej oferty ogółem (w jednej umowie) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie [w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]. Jeżeli okres działalności jest krótszy –Wykonawca musi wykazać się co najmniej 2 usługami przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla Szpitali o wartości brutto nie niższej niż 100.000,00 zł rocznie,- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym posiadającymi kwalifikacje zawodowe kucharza oraz dietetyka.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-12-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach