Przetargi.pl
Dostawa posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu

Centrum Rozwoju Edukacji Województa łódzkiego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-029 Łódź, Wielkopolska 70/72
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 651 69 93
 • Data zamieszczenia: 2024-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Edukacji Województa łódzkiego w Łodzi
  Wielkopolska 70/72
  91-029 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 651 69 93
  REGON: 389759367
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cku-lodz.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa posiłków gotowych (cateringu) oraz serwisu kawowego dla uczestników projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych -” współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz posiłków gotowych na organizowane imprezy CKUWŁ w Łodzi.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego i wartościowego przedmiotu umowy bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. Zamawiający zrealizuje zamówienia na poziomie min. 50%.3.2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w dokumencie pn. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ. 3.3. Wspólny słownik zamówień (CPV):Kody CPVGłówny kod CPV:55 52 00 00 – 1 usługi dostarczania posiłkówDodatkowe kody CPV:55 32 10 00 – 6 usługi przygotowania posiłków55 32 20 00 – 3 usługi gotowania posiłków55 52 12 00 – 0 usługi dowożenia posiłków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-04-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach