Przetargi.pl
"Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej".

Politechnika Łódzka ogłasza przetarg

 • Adres: 90-530 Łódź, Wólczańska 179
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka
  Wólczańska 179
  90-530 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 523075591
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://p.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej. Przez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowania i dostawy gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 2.5 do 6 roku życia, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 179, 90-530 Łódź.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.780,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt PLN, 00/100).2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)gwarancjach bankowych;3)gwarancjach ubezpieczeniowych;4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz tj. w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wykonawca składa wadium w formie poręczenia lub gwarancji wraz z ofertą załączając dokument na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.CIĄG DALSZY (Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia) - Część 3/3:7.Zamawiający po otrzymaniu informacji wskazanych w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu dokona ich sprawdzenia i podejmie decyzję, co do ewentualnego podniesienia wysokości wynagrodzenia.8.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, w ciągu 30 dni od daty zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie Wykonawcy pod rygorem obciążenia go karą umowną, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu aneks zawarty z Podwykonawcą, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w ciągu 7 dni od daty jego zawarcia.9.Zmiana umowy, o której mowa w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu, pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Art. 112 ust. 2 pkt 2) Ustawy Pzp:uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada aktualne zezwolenie / decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności cateringowej,stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2), jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2.Art. 112 ust. 2 pkt 4) Ustawy Pzp:zdolność techniczna lub zawodowaZamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:1 usługę cateringową zbiorowego żywienia dzieci w przedszkolu (przygotowanie i dostarczenie gotowych posiłków) - o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.Uwaga:Niedopuszczalne jest sumowanie kilku umów w celu osiągniecia wymaganej wartości.3. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej:1 (jednym) samochodem do przewozu żywności, który posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego i bezpiecznego przewozu określonych produktów żywnościowych.Udostępnienie zasobów:1.Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.6.Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 26 SWZ, dotyczących tych podmiotów,potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.7.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.8.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby niepotwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawywykluczenia, Zamawiający żąda zgodnie z art. 122 Ustawy Pzp, aby Wykonawca w terminie określonym przezZamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunkiudziału w postępowaniu.9.Wykonawca nie może zgodnie z art. 123 Ustawy Pzp, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lubsytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie nazdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:1.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 125ust.1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się ozamówienie.2.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, wjakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału wpostępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 Ustawy Pzp. Patrz też pkt 39 SWZ.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunkiokreślone przez Zamawiającego.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają robotybudowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.5.Zgodnie z § 9 ust. 3 „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, dalej „Rozporządzenie” Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami:1)wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;2)wykaz dostaw lub usług dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.Waluta obca:W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokument, w którym wartość jest podana w walucie obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikujeśredniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach