Przetargi.pl
„Zakup materiału opałowego na okres grzewczy 2024 – 2025 dla potrzeb Rejonów i Obwodów Drogowych w podziale na zadania.”

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, AL. PIŁSUDSKIEGO 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
  AL. PIŁSUDSKIEGO 12
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 470850645
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup materiału opałowego na okres grzewczy 2024 – 2025 dla potrzeb Rejonów i Obwodów Drogowych w podziale na zadania.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1) zakup oleju opałowego dla OD Koluszki w ilości 3300 l. 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 74Zadanie 2) zakup oleju opałowego dla OD Januszewice w ilości 2500 l. 22-300 Opoczno, Januszewice 1 EZadanie 3) zakup oleju opałowego dla OD Biała Rawska w ilości 4500 l. 96-230 Żurawia 86Zadanie 4) zakup oleju opałowego dla OD Bełchatów w ilości 5500 l. 97-400 Bełchatów, ul. Brzozowa 3Zadanie 5) zakup gazu propan dla RDW Sieradz w ilości 4000 l. 98-200 Sieradz, ul. Targowa 9Zadanie 6) zakup ekogroszku dla OD Działoszyn w ilości 15 ton – luzem 99-355 Działoszyn, ul. Ogrodowa 4Zadanie 7) zakup ekogroszku dla OD Widawa w ilości 15 ton – luzem 98-1701 Widawa, ul. Kuziówek 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach