Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
  ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 40/42
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  REGON: 000017756
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach