Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej luzem (DR) przeznaczonej do zwalczania skutków gołoledzi oraz zlodowaceń na drogach i chodnikach

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, Nowe Sady 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 42 27-23-450 , fax. (+48) 42 27-23-451
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (+48) 42 27-23-450, fax. (+48) 42 27-23-451
  REGON: 100124868
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lzuk.lodz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej luzem (DR) przeznaczonej do zwalczania skutków gołoledzi oraz zlodowaceń na drogach i chodnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Soli Drogowej DR z antyzbrylaczem przeznaczona do zwalczania gołoledzi nadrogach i chodnikach w łącznej ilości do 300 ton luzem; szacunkowo do końca roku 2022.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00zł.2. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - doświadczeniaWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie (a w przypadku świadczeńokresowych lub ciągłych – wykonywanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty ogółem minimum 2 dostaw soli drogowej DR z antyzbrylaczem o wartości min. po 150.000,00 złotych brutto każda. Wzór wykazu dostaw stanowi załączniknr 4 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach