Przetargi.pl
SPRZEDAŻ I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DR Z ANTYZBRYLACZEM W ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 700 TON LUZEM

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SPRZEDAŻ I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DR Z ANTYZBRYLACZEM W ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 700 TON LUZEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  SPRZEDAŻ I DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DR Z ANTYZBRYLACZEM PRZEZNACZONEJ DO WYKONYWANIA MIESZANEK USZORSTNIAJĄCYCH (MIESZANKA Z KRUSZYWEM), PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA ŚNIEGU, ZWALCZANIA GOŁOLEDZI I ZLODOWACEŃ NA DROGACH I CHODNIKACH W ŁĄCZNEJ ILOŚCI DO 700 TON LUZEM, Z CZEGO NA ROK 2020/2021 I ROK 2021/2022 PRZYPADAĆ BĘDZIE PO OK. 350 TON. (nr postęp.: 10/2020) Ilość soli jest tylko i wyłącznie określeniem ilości, do której prawdopodobnie będzie zrealizowane zamówienie. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów określonych na wstępie, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, odstępnego lub odszkodowania. Dostawa będzie realizowana na podstawie telefonicznego lub otrzymanego pismem (mailem) zapotrzebowania, wystawionego z uzgodnionym wyprzedzeniem zawierającego termin i miejsce dostawy oraz ilość przedmiotu zamówienia. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zapotrzebowania. Dostawa soli odbywać się będzie samochodem samowyładowczym. Planowana wielkość dostaw jednorazowo min. 20 ton. Szczegółowy opis i wielkość przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączniku Nr 1 do SIWZ, zaś Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE PRECYZUJE W TYM ZAKRESIE ŻADNYCH WYMAGAŃ, KTÓRYCH SPEŁNIENIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WYKAZAĆ W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy przygotowany wg. Wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach