Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Powiat Rawski ogłasza przetarg

 • Adres: 96-200 Rawa Mazowiecka, pl. Wolności
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 144 631, , fax. 468 144 631
 • Data zamieszczenia: 2020-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rawski
  pl. Wolności 1
  96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie
  tel. 468 144 631, , fax. 468 144 631
  REGON: 75014777400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatrawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje sprzedaż soli drogowej typu DR z antyzbrylaczem wraz z dostawą własnym transportem do bazy Obwodu Drogowego w m. Żurawia k./ Białej Rawskiej w ilości do 600 Mg Dostarczona sól drogowa z antyzbrylaczem musi spełniać poniższe parametry: - minimalna zawartość NaCl nie mniej niż 90,0% -skład ziarnowy poniżej 1,0 mm nie więcej niż 60,0% - skład ziarnowy powyżej 6,0 mm nie więcej niż 10,0% - zawartość antyzbrylacza K4Fe(CN)6 nie mniej niż 20,0 mg/kg -zawartość części nierozpuszczalnych nie więcej niż 8,0% - wilgotność: nie więcej niż 3,0% - zawartość jonów siarczanowych SO4 nie więcej niż 3,0%,. Dostawy soli będą realizowane partiami, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania (telefonicznie, faksem, pisemnie, e mail, itp.) przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Sól powinna posiadać krajową deklarację właściwości użytkowej, z zastosowaniem jej do zwalczania śliskości zimowej na drogach. W zależności od warunków atmosferycznych, planowane ilości wymienionych materiałów mogą ulec zmianie. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty towarzyszące realizacji niniejszego zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć ponadto: - Formularz oferty zgodny z załącznikiem do SIWZ - Oświadczenie RODO zgodne z załącznikiem nr 6 do SIWZ - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, tekst jednolity), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców – wzór załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach