Przetargi.pl
Dostawa soli drogowej

ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Jana III Sobieskiego 75A
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Jana III Sobieskiego 75A
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  REGON: 750120226
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zum-skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soli drogowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa: soli drogowej DR z antyzbrylaczem w ilości 700 ton. 3.2 Szacunkowa ilość zamawianej soli ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu soli w podanej ilości. 3.3 Minimalny zakres zrealizowanego zamówienia wyniesie 600 ton. 3.4 Sól drogowa powinna zawierać minimum 96% chlorku sodu granulacji 0,10—6,0 mm z czego powyżej 0,20 mm winno być 50%.3.5 Przedmiot zamówienia musi posiadać atest PZH zgodny z PN-86/C-84081/2 i pozytywną opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i atest Państwowego Zakładu Higieny.3.6 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia nie później niż w terminie 96 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach