Przetargi.pl
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ LUZEM (DR) PRZEZNACZONEJ DO ZWALCZANIA SKUTKÓW GOŁOLEDZI ORAZ ZLODOWACEŃ NA DROGACH I CHODNIKACH

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, Nowe Sady 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 42 27-23-450 , fax. (+48) 42 27-23-451
 • Data zamieszczenia: 2023-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (+48) 42 27-23-450, fax. (+48) 42 27-23-451
  REGON: 100124868
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SOLI DROGOWEJ LUZEM (DR) PRZEZNACZONEJ DO ZWALCZANIA SKUTKÓW GOŁOLEDZI ORAZ ZLODOWACEŃ NA DROGACH I CHODNIKACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Soli Drogowej DR z antyzbrylaczem przeznaczona do zwalczania gołoledzi na drogach i chodnikach w łącznej ilości do 300 ton luzem; szacunkowo do końca roku 2023.2. Wskazana ilość soli jest wyłącznie określeniem ilości szacowanej. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu roszczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach