Przetargi.pl
Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku

Gmina Mokrsko ogłasza przetarg

 • Adres: 98-345 Mokrsko, Mokrsko 231
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438863277 , fax. 438863277
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mokrsko
  Mokrsko 231
  98-345 Mokrsko, woj. łódzkie
  tel. 438863277, fax. 438863277
  REGON: 730934654
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mokrsko.akcessnet.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Mokrsku.2. Szczegółowy wykaz parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymogi dla samochodu zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z wyposażeniem, zwany dalej „samochodem” zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, załącznikami do niej oraz umową.4. Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację.5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach