Przetargi.pl
Remont drogi leśnej L-13 (II etap) w leśnictwie Zielonagóra, Nadleśnictwo Kaczory

Nadleśnictwo Kaczory ogłasza przetarg

 • Adres: 64-810 Kaczory, ul. Kościelna 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2831461 , fax. 067 2831461
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kaczory
  ul. Kościelna 17 17
  64-810 Kaczory, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2831461, fax. 067 2831461
  REGON: 57006440600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kaczory.pila.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi leśnej L-13 (II etap) w leśnictwie Zielonagóra, Nadleśnictwo Kaczory
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie inwestycyjne p.n. Remont drogi leśnej L-13 (II etap) w leśnictwie Zielonagóra, Nadleśnictwo Kaczory, na odcinku od 0 do 772,00mb . Lokalizacja: obręb Bąkowo działka nr 56, 28, 8101, Gmina Wyrzysk 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania prac zawierają:a.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 12 do niniejszego SIWZ.b.Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 13 do niniejszego SIWZ.c.Przedmiar robót na drodze L-13 w leśnictwie Zielonagóra stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego SIWZ.3.Warunki wykonania przedmiotu zamówienia: a.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę i przyjętą przez Zamawiającego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. b.Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych został określony w niniejszej SIWZ, opisie technicznym oraz przedmiarze robót, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. c.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami a także normami i instrukcjami obowiązującymi w Lasach Państwowych oraz do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie określonym w umowie. 4.Sposób zlecania robót. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przez Wykonawcę będzie obustronne podpisanie protokołu przekazania terenu pod prace w terminie 7 dni od podpisania umowy. 5. Obowiązki Wykonawcy:a.Przejęcie placu budowy od Zamawiającego i jego zabezpieczenie,b.Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, c.Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru. d.Wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym opisem technicznym, przedmiarem robót, wytycznymi określonymi w SIWZ, wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.,e.Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w opisie technicznym oraz przedmiarze robót. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,f.Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm,g.Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,h.Ewentualne odpady Wykonawca zobowiązany jest poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Koszty transportu odpadów w miejsce utylizacji i koszty utylizacji poniesie Wykonawca,i.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,j.Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,k.Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia,l.Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód na szlakach komunikacyjnych i rowach melioracyjnych,m.Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własnych koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,n.Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, o.Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, p.Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,q.Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie trwania umowy,r.Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,s.Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zmiana którejkolwiek z tych osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego,t.Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),u.W przypadku robót zanikających Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia ich Zamawiającemu do odbioru. 6.Odbiory robót a.Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.b.W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.c.Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 1)dziennika budowy, 2)dokumentacji powykonawczej,3)gwarancji,4)aprobat technicznych,5)atestów i certyfikatów jakości,6)deklaracji zgodności z PN, 7)dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,8)pozostałych dotyczących przedmiotu umowy.d.Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, a odbiór częściowy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.e.O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. f.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.g.Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. d niniejszego punktu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.h.Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.i.Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego -zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. e niniejszego punktu. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia. 7.Płatności. a.Za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe jednorazowe,b.Należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie obliczone zgodnie z ilością rzeczywiście wykonanych robót według cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, c.Wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe są niezmienne przez cały okres realizacji umowy i obejmują wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiotem umowy, d.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak zapoznania się z dokumentacją techniczną nie może być podstawą do żądania podwyższenia stawek jednostkowych, e.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT wyłącznie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót zatwierdzonego przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcę oraz sporządzonej księgi obmiarów i kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego, f.Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury,g.Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, h.W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem płatności, co warunkuje wypłatę wynagrodzenia: a)kserokopię faktury Podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,b)kserokopię protokołu odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,c)dowód zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz oświadczenie Podwykonawcy o treści:Wszelkie roszczenia Podwykonawcy tj.o wynagrodzenie z umowy na roboty budowlane nr z dnia realizowane w ramach zadania, wymagalne od dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały zaspokojone w całości przez Wykonawcę tj. w pełnej wysokości. Między Podwykonawcą z Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury przez Wykonawcę. d)w przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa powyżej i uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Podwykonawcy lub przez Podwykonawcę dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo e)umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5600,00 zł.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP O/Piła Nr rachunku: 17 1020 3844 0000 1802 0054 9816 Z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Remont drogi leśnej L-13 (II etap) w leśnictwie Zielonagóra, Nadleśnictwo Kaczory 4.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2016 r. godzina 9 00 . 5.Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Nie ma obowiązku załączania oryginału dokumentu złożenia wadium do oferty. 8.Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_kaczory/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach